“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada …Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 28/11/2013 tarih ve 2012/179-2013/269 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 26/05/2015 günü hazır bulunan davacı vekili Av. … davalılar vekili Av. …. ile davalılardan …. temsilcisi ….dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin….markasının sahibi olduğunu, davaların motorlu araçlar için yedek parça ve aksesuar üretimi işi yaptıklarını, üretmiş oldukları ürünlerde, ürün ambalajlarında müvekkiline ait marka ve logoyu kullandıklarını, bu durumun marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet oluşturduğunu ileri sürerek, marka hakkına tecavüz ve haksız rekabetin tesbit ve meni ile davalı….. yönünden 5.758,07 TL, davalı … yönünden 74.398,47 TL maddi ve 1.000,00 TL manevi ile 1.000,00 TL itibar tazminatının davalılardan tahsilini talep ve dava etmiştir.


Davalılar vekili, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davalıların üretmiş oldukları araç yedek parçası ürünlerinin ambalajlarında …markalı araçlar için uyumlu olduğuna ilişkin ibarenin yazılmış olmasının dürüstçe kullanım olduğu, marka hakkına tecavüz oluşturmadığı, ancak davalıların üretimini yaptıkları ürünlerin ambalajlarının davacıya ait ürün ambalajları ile ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğu, bu durumun haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle, davanın kısmen kabulüne, markaya tecavüzün tesbiti isteminin reddine, davalıların eylemlerinin haksız rekabet olduğunun tesbitine, davalı… yönünden 10.000.00 TL, davalı … .. yönünden 2.000.00 TL maddi tazminatın tahsiline, diğer istemlerin reddine karar verilmiştir.


Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.


2- Dava, marka hakkına tecavüz ve haksız rekabetin tesbit ve meni ile maddi ve manevi tazminat istemlerine ilişkindir.


Mahkemece, hükme esas alınan bilirkişi raporunda davalılardan…Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti’nin satışını yaptığı davaya konu ürünler nedeniyle 2010 ve 2011 yılında elde ettiği karın toplam 5.758,07 TL olduğu, diğer davalının ise anılan dönemde elde ettiği net karın toplam 74.397,47 TL olduğu belirlenmiş olup, mahkemece, davalıların ürün ambalajlarının davacıya ait ürün ambalajı ile ayırt edilemeyecek kadar benzer olmasının haksız rekabet teşkil ettiği gerekçesiyle maddi tazminat olarak takdiren davalı …. yönünden 2.000,00 TL, diğer davalı yönünden ise 10.000,00 TL’ye hükmedilmiş ise de, davalıların satışını yaptıkları ürünlerde davacıya ait ambalajın ayırt edilemeyecek kadar benzerinin kullanılmasının davalıların anılan ürünlere ilişkin satışlarını ne ölçüde etkilediği, benzer ambalajların kullanılmasının davalıların satışlarına etki oranın ne olduğu belirlenmeksizin, mahkemece takdiri olarak yazılı bedele hükmedilmesi doğru olmamış, kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.


3- Davacı vekilinin manevi tazminat istemine ilişkin temyiz itirazlarına gelince, mahkemece, haksız fiilin bir türü olan haksız rekabetin varlığı kabul edildiğine göre davalıların hukuka aykırı bu fiilleri nedeniyle somut olayın özellikleri de dikkate alınarak davacı yararına uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, yazılı şekilde bu istemin reddedilmesi doğru olmamış, kararın bu nedenle de bozulması gerekmiştir.


SONUÇ :

Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, 2 ve 3 nolu bentlerde açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davacı yararına BOZULMASINA, takdir olunan 1.100,00 TL duruşma vekalet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 28/05/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay