“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :(KAPATILAN) 3.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada İstanbul(Kapatılan) 3.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 05/05/2016 gün ve 2015/28 – 2016/94 sayılı kararı onayan Daire’nin 26/06/2018 gün ve 2016/11965 – 2018/4822 sayılı kararı aleyhinde davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin tescilli “KOALA by pufi” ibareli markası bulunduğunu, davalının “COALO” ibaresini müvekkiliyle aynı ürün gamında markasal olarak kullandığını, internet üzerinden satış ve tanıtım yaptığını, fuarlara katıldığını, marka başvuruları yaptığını, bu hususların marka hakkına tecavüz oluşturduğunu ileri sürerek, tecavüzün tespitini, men’ini, kaldırılmasını, haksız rekabet teşkil eden eylemlerinin tespit ve menini, davalının kullandığı alan adına erişiminin engellenmesini, davalının yaptığı marka başvurularının tescili halinde, markaların hükümsüzlüğünü ve sicilden terkinini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı, davanın reddini savunmuşlardır.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre davanın kısmen kabulüne dair verilen karar davalı vekilinin temyizi üzerine Dairemizce onanmıştır.


Davalı vekili bu kez karar düzeltme talebinde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 38,50 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 477,45 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davalıdan alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 24/06/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak; Yargıtay