“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Ankara 4. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 08/06/2016 gün ve 2014/274-2016/166 sayılı kararı bozan Daire’nin 30/05/2018 gün ve 2016/12965 – 2018/4127 sayılı kararı aleyhinde davalı TPMK vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilin 9 yıldır MEDYABAR markası ile faaliyette bulunduğunu, www.medyabar.com alan adı sahibi olduğunu, 2011/97849 sayılı ve “MEDYABAR “Sakarya’dan 24 Saat Haber” marka başvurusu yaptığını, başvurunun 2011/80889 “MEDYABAR” sayılı marka nedeniyle 556 sayılı KHK’nın 7(l)(b) maddesi uyarınca reddedildiğini, karara itiraz ettiklerini, itirazın kısmen kabul edildiğini, diğer yönden davalı başvurusuna itiraz ettiklerini, itirazın reddedildiğini ileri sürerek dava konusu 2014-M-4683 ve 2014-M-5652 sayılı kararlarının iptaline, davalıya ait 2011/80889 sayılı “MEDYABAR” ibareli başvuru ilanının iptaline, müvekkil markasının başvurudaki gibi “Sınıf 38: Radyo Televizyon Haberleşme Hizmetleri, Sınıf 41: “Dergi, Kitap, gazete v.b. Yayınlama hizmetleri, Film-televizyon ve radyo programları yapım hizmetleri” ninin müvekkil adına MEDYABAR ibareli olarak tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar davanın reddini savunmuştur.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre davanın reddine dair verilen karar davacı vekilinin temyizi üzerine Dairemizce bozulmuştur.


Bu kez davalı TPMK vekili bu kez karar düzeltme talebinde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı TPMK vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı TPMK vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 38,50 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 477,45 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davalı TPMK’dan alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 24/06/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak; Yargıtay