“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : 1.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada İstanbul 1.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 08/03/2016 gün ve 2012/195 – 2016/36 sayılı kararı onayan Daire’nin 10/07/2018 gün ve 2016/11969 – 2018/5029 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalıların müvekkiline ait Chevas Regal markalı viskinin kodlarını silmek suretiyle Türkiye’ye ithalini sağladıklarını, 556 sayılı KHK’nın hükümleri gereğince müvekkili markasının kötüleştirildiğini ileri sürerek marka haklarına tecavüzün tespitini, haksız rekabet ve tecavüzün önlenmesini, sonuçlarının ortadan kaldırılmasını, ürünlerde bulunan müvekkiline ait marka ve ticari unvanın silinmesini, mümkün değilse imhasını, masrafı davalıdan alınarak hükmün ilanını talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar vekilleri, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece Chivas Regal markalı olup gümrükte el konulan ürünlerden ithalatçı firmanın etiketi üzerinde parti seri numarası yazılı olan ürünler bakımından davanın reddine, yedieminde ve gümrükte bulunan ürünlerin iadesine, Chivas Regal markalı olup gümrükte ve yedieminde el konulan viskiler üzerinde bulunan ithalatçı firmanın etiketi üzerinde parti seri numarası şişenin arkasındadır yazısı bulunan ancak seri numarası bulunmayan ürünler bakımından, marka haklarına tecavüz ve haksız rekabetin tespitine, ürünlerde davacı markasının silinmesine ve çıkarılmasına, mümkün olmayanların imhasına, hüküm özetinin ilanına dair verilen kararın taraf vekillerince temyizi üzerine karar Dairemizce onanmıştır.


Bu kez davacı vekili karar düzeltme talebinde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 38,50 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 477,45 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davacıdan alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 15/06/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak; Yargıtay