“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Bakırköy 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 07/06/2016 gün ve 2014/185 – 2016/115 sayılı kararı onayan Daire’nin 27/06/2018 gün ve 2016/13617 – 2018/4873 sayılı kararı aleyhinde davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, ‘‘OCEAN’’ ibareli markanın TPMK nezdinde müvekkili adına tescilli olduğunu, davalının anılan markayı müvekkilinin izni olmaksızın “seven7oceans” adı altında ve www.sevenocens.com isimli internet sitesi yoluyla kullandığını, davalıya noter aracılığı ile ihtarname gönderilmesine rağmen ihlali sona erdirmediğini ileri sürerek, davalının eylemin haksız rekabet olduğunun tespitini, markaya tecavüzün ve haksız rekabetin durdurulmasını, davalının kullanımının engellenmesini, ilgili emtianın toplatılmasını, 100.000.-TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren en yüksek reeskont faizi ile tahsilini talep etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen kararın davalı vekilince temyizi üzerine karar Dairemizce onanmıştır.


Bu kez davalı vekili karar düzeltme talebinde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 38,50 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 477,45 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 15/06/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak; Yargıtay