“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Ankara 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 19/11/2014 gün ve 2014/81 – 2014/371 sayılı kararı onayan Daire’nin 26/09/2018 gün ve 2017/419 – 2018/5749 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin 5. sınıf “insan ve hayvan sağlığı için ilaçlar, tıbbi amaçlı kimyasal ürünler, kimyasal elementler, ortopedi, fizik tedavi ve rehabilitasyon, oftalmoloji (göz), gastroenterohepatoloji, dermotoloji ilaçları” ürünleri içeren, “bg bio-gen ilaç sanayi” ibareli marka için, 2012/20169 sayılı tescil başvurusu yaptığını, davalı tarafından 5. sınıftaki “Kanser, virüs enfeksiyonları, nörolojik düzensizlikler, kardiyovasküler düzensizlikler, ateşli hastalıklar, bağışıklık sistemi rahatsızlıkları, solunum düzensizlikleri ve karaciğer rahatsızlıkları, böbrek rahatsızlıkları, kas/kemik rahatsızlıkları ve moleküler genetik rahatsızlıklarının önlenmesi, teşhisi ve tedavisinde kullanılmak üzere ispençiyari müstahzarlar” ürünlerini içeren dava dışı şirkete ait 11.08.2005/162363 sayılı “BIOGEN” markası gerekçe gösterilerek başvurunun 556 sayılı KHK’nın 7/b maddesi uyarınca red edildiğini oysa, markaların benzer olmadığını ve kararın yerinde olmadığını ileri sürerek, TPMK YİDK kararının iptalini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, redde mesnet alınan markanın “BIOGEN” ibareli olup, asıl ve ayırt edici unsurunun ‘’biogen’’ ibaresi tarafından temsil olunduğu, anılan kelimenin doğrudan 5. sınıftaki ürünler bakımından vasıf bildirici niteliğinin bulunmadığı, ayırt ediciliğinin yüksek olduğu, başvuru konusu işaretin “bg bio-gen ilaç sanayi” ibareli olduğu, bu işaretin de asıl ve ayırt edici unsuru “bio-gen” ibaresi olduğundan “bg bio-gen ilaç sanayi” ibareli başvuru ile “BIOGEN” ibareli redde mesnet marka arasında, ilk bakışta ayırt edilemeyecek kadar benzerlik bulunduğu, başvurunun kapsamında bulunan 5. sınıftaki ürünlerin redde mesnet marka kapsamında aynı tür olarak bulunduğu, başvuru konusu işaretin 556 sayılı KHK’nın 7/b maddesinde yazılı mutlak ret nedenini aşmasının mümkü olmadığı gerekçesiyle, davanın reddine dair verilen kararın davacı vekili tarafından temyizi üzerine karar Dairemizce onanmıştır.


Davacı vekili, bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

 Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 38,50 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 477,45 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davacıdan alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 11/06/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak; Yargıtay