“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 16. HUKUK DAİRESİ

Taraflar arasında görülen davada İstanbul 2.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesince verilen 06.07.2017 tarih ve 2016/193 E- 2017/154 K. sayılı kararın davalı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, istinaf isteminin esastan reddine dair İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi’nce verilen 12.06.2020 tarih ve 2017/4498 E- 2020/1099 K. sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili; müvekkili şirketin Türk Patent nezdinde… T4 (EP 2187078 Bl) sayılı ve 23/07/2012 yılından bu yana tescilli patenti olan “Taşıtlar için diskli fren ve bir diskli fren içinde kullanmak için koruyucu disk” başlıklı buluşun üreticisi ve satıcısı olduğunu, müvekkilinin taşımacılık sektöründe dünyaca tanınmış bir firma olduğunu patent belgesiyle koruma altına alınan buluşuna dayalı ürünün ülkemizde de ticaret mevkiine sunulduğunu, davalının müvekkiline ait buluşu taklit etmek suretiyle ürettiği/ithal ettiği veya taklit suretiyle üretilen bu ürünleri ticaret mevkiine koyduğunu, ürünlerin davalı tarafından 42613 Kod ile “KALİPER MEKANİZMA SETİ” ve 42620 Kod ile “KALİPER PERNO TAMİR TAKIMI” adı altında faturalandırıldığını, patentine tecavüz edilmek sureti ile haksız menfaat temin ettiğinin tespit edildiğini, davalının yapabileceği binbir çeşit ürün varken patent koruması altındaki ürünü iltibasa meydan verecek biçimde üretmesi ve satmasının haksız rekabete sebebiyet verdiğini ileri sürerek müvekkilinin… 14 (EP2187078 Bl) sayı ile tescilli “Taşıtlar için diskli fren ve bir diskli fren içinde kullanmak için koruyucu disk” başlıklı patentten doğan haklarına davalı yanca tecavüz edildiğinin tespiti ile tecavüz teşkil eden fiillerin durdurulmasına ve giderilmesine, haksız rekabetin tespitine ve haksız rekabetin neticesi olan maddi durumun ortadan kaldırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, müvekkilinin 1984 yılından bu yana otomotiv yedek parça imalat ve satışını yaptığını, davaya konu ürünlerin imalatının müvekkilince yapılmadığını, sadece işbu ürünü başka bir firmadan satın alarak satışa aracılık ettiğini, tedbir kararı kapsamında müvekkilinin iş yerinde yapılan tespitte de davacının patentli ürününün imalatının yapılmadığının tespit edildiğini, davalının patentli ürününe tecavüzde bulunulmadığını, dava konusu ürün satımı dışında başkaca alım-satım yapmadığını, durumu öğrendikten sonra zaten söz konusu patentli ürünlerin alım-satımını yapmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


İlk derece mahkemesince, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre; dava dosyasına delil olarak sunulan ürünün davacıya ait… T4 nolu “Taşıtlar için diskli fren ve bir diskli fren içinde kullanmak için bir koruyucu disk” buluş başlıklı patent belgesinin 9 nolu bağımsız isteminin koruma kapsamında olduğu, davalı şirket tarafından satışı yapılmış olan dava konusu ürünlerin davalı şirket tarafından üretilmediği ancak dava dışı 18/05/2015 tarihli 007064 nolu fatura ile …Trans Otomotiv Nakliye Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nden satın alınmış olduğu, söz konusu dava dışı şirketten alınmış olan faturanın davalı şirketin defterlerinde ticari mal alışları olarak kayıtlı olduğu, davalının dava konusu ürünleri ticari mal olarak alıp-sattığı gerekçesiyle davanın kabulüne, davacının… T4 sayılı patent belgesine konu “taşıtlar için diskli fren, diskli fren içinde kullanmak için koruyucu disk” başlıklı patentten doğan haklarına tecavüzün ve haksız rekabetin tespiti ile durdurulmasına, tecavüzün giderilmesine ve maddi durumun ortadan kaldırılmasına, tecavüze konu ürünlerin üretim, satış ve her türlü mecrada pazarlanmasının önlenmesine ve söz konusu ürünlerin münhasıran bu ürünün üretiminde kullanılan araç ve kalıpların mümkünse şekillerinin değiştirilmesi, olmadığı takdirde el konularak taklit ürünlerin ve araç ve kalıpların imhasına ve hükmün ilanına karar verilmiştir.


Karara karşı davalı vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuştur.


Bölge Adliye Mahkemesi’nce; davacı tarafça davalıdan satın alınan ve dosyaya numune olarak 20/04/2016 tarihli 502512 numaralı faturası ile sunulan 426143 kod numaralı “KALİPER MEKANİZMA SETİ” isimli ürünün, davacı adına tescilli… T4 nolu patent belgesinin 9 numaralı bağımsız isteminin koruma kapsamında kaldığı ve davacı patentine tecavüz ettiğinin bilirkişi raporu ile tespit edildiği, esasen davalı tarafça ürünün davacı patentine tecavüz ettiğine yönelik mahkeme tespitine de karşı çıkılmadığı, ürünün kendisi tarafından üretilmediği sadece satışa aracılık edildiğinin savunulduğu, davalının 1984 yılından beri otomobil yedek parça imalat ve satışıyla uğraştığı, davalının müşterilerine dağıttığı katalogda davaya konu 426143 kod numaralı ürünün de yer aldığı, davalının sattığı veya satışa sunmak üzere katalogda tanıttığı ürünün taklit suretiyle meydana getirildiğini bilmesi gerektiği gerekçesiyle HMK.’nın 353/1-b-1 maddesi gereğince davalı vekilinin istinafının esastan reddine karar verilmiştir.


Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Yapılan yargılama ve saptanan somut uyuşmazlık bakımından uygulanması gereken hukuk kuralları gözetildiğinde İlk Derece Mahkemesince verilen kararda bir isabetsizlik olmadığının anlaşılmasına göre yapılan istinaf başvurusunun HMK’nın 353/b-1 maddesi uyarınca Bölge Adliye Mahkemesince esastan reddine ilişkin kararın usul ve yasaya uygun olduğu kanısına varıldığından Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.


SONUÇ:

Yukarda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz isteminin reddi ile Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın HMK’nın 370/1. maddesi uyarınca ONANMASINA, HMK’nın 372. maddesi uyarınca işlem yapılmak üzere dava dosyasının İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, aşağıda yazılı bakiye 4,90 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, 26.05.2021 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay