“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 3. HUKUK DAİRESİ

Taraflar arasında görülen davada Tokat 1. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen 10.10.2019 tarih ve 2017/210 E- 2019/251 K. sayılı kararın asıl davada davacı-birleşen davada davalı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, istinaf isteminin esastan reddine dair Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi’nce verilen 23.03.2020 tarih ve 2020/413 E- 2020/605 K. sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi asıl davada davacı-birleşen davada davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Asıl davada davacı … vekili, müvekkilinin madımak bitkisinden özel bir yöntemle konserve yapımına ilişkin … 07716 numaralı incelemesiz patentin sahibi olduğunu, davalının patente konu ürünlerin benzerlerini üretip, satarak müvekkilin patent hakkına tecavüz ettiğini ileri sürerek, tecavüzün durdurulmasına, tecavüz teşkil eden ürünlerin imha edilmesine, 50.000.- TL manevi, 30.000.- TL maddi ve 20.000.- TL itibar tazminatının davalıdan tahsiline ve hükmün ilanına karar verilmesini istemiş, birleşen davanın reddini talep etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Birleşen davada davacı … vekili, davalı adına tescilli … 07716 numaralı incelemesiz patentin patent verilebilirlik koşullarını taşımadığını ileri sürerek, davalı adına tescilli patentin hükümsüz kılınmasına karar verilmesini istemiş, asıl davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


İlk derece mahkemesince, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davacı karşı davalı adına tescilli …/7716 B sayılı incelemesiz patent belgesinde yer alan istemlerinin yenilik ve buluş basamağı kriterlerine sahip olmadığı, bu nedenle baştan itibaren patent verilebilirlik kriterlerini haiz olmadığından hükümsüz kılınması gerektiği, hükümsüzlük kararı baştan itibaren sonuç doğuracak nitelikte olduğundan asıl davadaki patent hakkına dayalı taleplerin dinlenemeyeceği gerekçesiyle, asıl davanın reddine, birleşen davanın ise kabulüyle, …/7716 B sayılı incelemesiz patentin hükümsüz kılınmasına karar verilmiştir.


Karara karşı davacı karşı davalı vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuştur.


İstinaf mahkemesince yapılan yargılama sonucunda, davacı karşı davalı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.


Kararı, davacı karşı davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Yapılan yargılama ve saptanan somut uyuşmazlık bakımından uygulanması gereken hukuk kuralları gözetildiğinde İlk Derece Mahkemesince verilen kararda bir isabetsizlik olmadığının anlaşılmasına göre yapılan istinaf başvurusunun HMK’nın 353/b-1 maddesi uyarınca Bölge Adliye Mahkemesince esastan reddine ilişkin kararın usul ve yasaya uygun olduğu kanısına varıldığından Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.


SONUÇ:

Yukarda açıklanan nedenlerle, asıl davada davacı-birleşen davada davalı vekilinin temyiz isteminin reddi ile Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın HMK’nın 370/1. maddesi uyarınca ONANMASINA, HMK’nın 372. maddesi uyarınca işlem yapılmak üzere dava dosyasının İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, aşağıda yazılı bakiye 64,20 TL temyiz ilam harcının temyiz eden asıl davada davacı-birleşen davada davalıdan alınmasına, 15.03.2021 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay