“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada İstanbul 2. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verilen 12.11.2019 tarih ve 2018/102 E. – 2019/460 K. sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı-karşı davalı vekili tarafından istenilmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı-karşı davalı vekili, asıl davada müvekkilinin “EFT POS Çoklu Geçiş Kapısı” isimli buluşu için TPMK nezdinde 23.11.2010 tarihinde 2010/09610 numara ile tescil başvurusunda bulunduğunu, başvurunun 21.12.2010 tarihinde bültende yayınlandığını, davalının müvekkilinin tescilini yaptırdığı buluşun aynısını taklit ettiğini ve kullandığını ileri sürerek müvekkilinin patent hakkına tecavüzün tespitine ve önlenmesine, uğradıkları zararın tespitine, müvekkilinin yoksun kaldığı kazanç sebebiyle şimdilik 5.000,00 TL tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiş, karşı davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı-karşı davacı vekili, tespit isteyen tarafın dayandığı 2010/09610 numaralı patent başvurusunun halen başvuru aşamasında olduğunu, müvekkilinin davacı buluşunu kullanmadığını savunarak asıl davanın reddini, karşı dava olarak da davacının incelemesiz patentinin hükümsüzlüğü ve terkinini talep ve dava etmiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece bozma ilamı ve tüm dosya kapsamına göre, davacıya/karşı davalıya ait,… numaralı incelemesiz patentin, 1-4. istemlerinin yeni olmadığı, 5. isteminin patent başvuru kapsamını aştığı, patent verilemeyecek konular arasında olduğu, 1. isteminin tam ve açık olmadığı, davaya konu incelemesiz patentin buluş basamağı kriterine sahip olmadığı, koruma kapsamında olmadığı şu hale göre karşı dava yönünden izahı yapılan mevzuat kapsamında hükümsüzlük şartlarının oluştuğu, bu durumda karşı davanın kabulü gereği, asıl davada patentin hükümsüzlüğü nedeniyle geriye dönük olarak patentten doğan hakların doğmamış sayılacağı bu nedenle asıl davanın reddi gerektiği gerekçesi ile asıl davanın reddine, karşı davanın kabulü ile patentin hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.


Kararı, davacı-karşı davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı-karşı davalı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı-karşı davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 9,80 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacı-karşı davalıdan alınmasına, 21.04.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay