“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 08.02.2011 tarih ve 2010/247-2011/22 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davalı tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 14.05.2013 günü başkaca gelen olmadığı yoklama ile anlaşılıp hazır bulunan davacı vekili Av…. dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin tescilli ve tanınmış “vestel” markasının sahibi olduğunu, davalının müvekkilinin yetkili bayii imajını verecek şekilde, “www.maltepevestelservisi.net” internet adresini kullandığını ileri sürerek, davalının eyleminin müvekkilinin marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet teşkil ettiğinin tespit ve önlenmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, toplanan kanıtlara ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının ticaret unvanının ayırt edici kısmının “vestel” ibaresi olduğu, “vestel” ibareli tanınmış markalarının bulunduğu ve bu ibareyi aynı zamanda ürün ve hizmetlerinde marka olarak kullandığı, uyuşmazlığa konu “www.maltepevestelservisi.net” internet alan adının davalıya ait olduğu, internet sitesi içerisinde de “vestel” markasının kullanıldığı ve hem alan adının hem de site içeriğinin, davacının yetkili bayisi bulunduğu imajını verdiği, davalı tarafın, akdi bir ilişki olmaksızın, davacının tanınmış unvan ve markalarını internet alan adında ve site içerisinde kullanmasının, 556 sayılı KHK’nın 9 ve 61. maddeleri ile TTK’nın 57/5. maddesi kapsamında markaya tecavüz ve haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.


Kararı, davalı temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalının tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalının bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, takdir olunan 990,00 TL duruşma vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, aşağıda yazılı bakiye 5,90 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 16.05.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay