“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Uşak 1. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen 03/12/2015 tarih ve 2015/736-2015/659 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin davalı vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili; davalı …’nun 23.01.2012 tarihinde, yeni çalışma prensipleri ve teknikleri ile donatmış olduğunu belirttiği yün yıkama makinasına faydalı model belgesi alındığını, 551 sayılı KHK’nın 156. maddesine göre faydalı model belgesi alınan buluşların yenilik unsuru taşıması gerektiğini, bu makinanın yıllardır dünyada ve Türkiye’de kullanılan, imali yapılan ve satılan bir makine olduğunu, hiçbir yenilik taşımadığını, Uşak 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/29 D.İş sayılı dosyasında müvekkilin sahibi olduğu Gümüş Makina aleyhine tespit yaptırdığını, yün yıkama makinesini kendi buluşu ve imali gibi göstermeye çalıştığını ve müvekkil aleyhine tazminat davası açacağını ifade ettiğini, 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 156. maddesine göre, yenilik unsuru taşımayan ve daha önce yapıldığı, imal edildiği kanıtlanan faydalı modellerin mahkemece iptalinin mümkün olduğunu beyanla 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 156 ve 165. maddeleri gereği hükümsüzlüğüne ve iptaline, vekalet ücreti ile yargılama giderlerinin karşı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia  ve Görüşleri


Davalı vekili; davanın reddini talep etmiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, tüm dosya kapsamına göre; davalının Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından 23/01/2012 tarihinde aldığı dava konusu yün yıkama makinesi ile ilgili … Y numaralı faydalı model belgesinin redüktör veya tahrik sistemlerinin değiştirilmesinin, yün yıkama makinesinde yenilikçi bir çözüm olarak değerlendirilemeyeceği, dengeleme yüklerinin daha önce patent alınan ve imal edilen yıkama makinelerinde bilinen çözüm olduğu, daha önce alınan patentte sıkma silindirleri arasındaki mesafenin bir hareket mekanizması ile hareket ettiği, makineler arasındaki ürün akışını sağlamak için konveyör kullanımının genel bir çözüm olduğu, sıkma bölümünde halat yerine kauçuk veya forklift sarılması ile yeterli sayılabilecek yenilikçi ve yaratıcı bir çözümün ortaya konmadığı, bu nedenle çalışma prensiplerine göre dava konusu faydalı model belgesi alınan makinenin daha önce patenti alınan ve piyasada bulunan makineler ile belirgin farklılıkları olmayan bir makine olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne, davalının Türk Patent Enstitüsü, Patent Dairesi Başkanlığından 23/01/2012 tarihinde aldığı yün yıkama makinesi ile ilgili … Y nolu faydalı model belgesinin hükümsüzlüğüne ve iptaline karar verilmiştir.


Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava, faydalı model belgesinin hükümsüzlüğü istemine ilişkindir. Davacı dava dilekçesinde, davalıya ait yün yıkama makinesine ilişkin faydalı model belgesinin yeni ve ayırt edici olmadığı gibi, tekniğin bilinen durumuna göre yenilik içermediği gerekçesiyle iptalini talep etmiş, mahkemece, yukarıda yazılı gerekçeyle davanın kabulüne karar verilmiştir. Ancak, mahkeme kararına dayanak yapılan 21.10.2013 tarihli bilirkişi raporunda, makinede kullanılan dengeleme yüklerinin daha önce patent alınan ve imal edilen yıkama makinelerinde bilinen bir çözüm olduğu, daha önce alınan patentte sıkma silindirleri arasındaki mesafenin bir hareket mekanizması ile hareket ettiği, makineler arasında ürün akışını sağlamak için konveyör kullanımının genel bir çözüm olduğu, sıkma bölümünde halat yerine kauçuk ve forklift sarılması ile yeterli sayılabilecek yenilikçi ve yaratıcı bir çözümün ortaya konmadığı, bu sebeple faydalı model belgesine konu makinenin daha önce patenti alınan veya piyasada bulunan makinalar arasında belirgin farklılıkları olmayan makine olduğu mütalaa edilmiş olup, davaya konu faydalı modele konu istemlerin hangi sebeple tekniğin bilinen durumuna göre yenilik ve ayırt edicilik katmadığı hükmü izlemeye elverişli şekilde yeterli inceleme ve değerlendirmeyi içermemiş olup, bu durumda mahkemece, marka patent uzmanı, makine mühendisi ve elektrik mühendisi bilirkişilerden oluşan yeni bir bilirkişi heyetinden rapor alınarak neticesine göre karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeye dayalı olarak yazılı şekilde karar verilmesi isabetli olmamış olup, kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz istemlerinin kabulü ile kararın davalı yararına BOZULMASINA, ödediği peşin temyiz harcının isteği halinde temyiz eden davalıya iadesine, 29/06/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay