“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … …. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 03.05.2010 tarih ve 2008/260-2010/187 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin … Q NEXTSTAR, NEWNEXT, …, NEKT DİGİTAL ibareli tanınmış markaları olduğunu, davalının ise NEXTRUS ibaresini tescil için başvurduğunu, yaptıkları itirazın reddedildiğini, oysa markaların benzer olduğunu, tanınmışlıklarından haksız yarar sağlanacağını ileri sürerek, … kararının iptalini, marka tescil edilmişse hükümsüzlüğünü talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı … vekili, markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Diğer davalı davaya cevap vermemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı

Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, markalar arasında iltibas tehlikesi bulunmadığı, davacının markasından haksız yarar sağlanmayacağı, tescil gerçekleşmediği için her iki dava yönünden de davanın konusuz kaldığı gerekçesiyle, konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


…-Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve esasen hükümsüzlük davasına konu 2007/36115 sayılı markanın sicile tescili ….2008 tarihinde gerçekleştikten sonra, marka hakkı sahibinin 556 sayılı KHK’nın 46. maddesi uyarınca vazgeçmesi nedeniyle konusu kalmayan hükümsüzlük davası hakkında bir karar verilmesine yer olmadığına şeklinde karar verilmesi gerekmesine karşın, 

mahkeme kararındaki eksik evrakın ikmal edilmemesi sonucu tescilin gerçekleşmemesine nedeniyle bir karar verilmesine yer olmadığına dair tesis edilen karar gerekçesi yerinde olmamakla birlikte; hükümsüzlük davasından dolayı davacı aleyhine vekalet ücreti ve yargılama giderinin de yükletilmemesi nedeniyle, karar gerekçesindeki bu yanlışlığın sonuca bir etkisinin bulunmamasına göre, davacı vekilinin aşağıdaki bent dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.


…-Ancak, davacı tarafça 556 sayılı KHK’nın 53. maddesi uyarınca yasal süresi içerisinde dava açılarak marka tescil başvurusuna yapılan itirazın nihai olarak reddine dair 2008-M-3802 sayılı … … kararının iptaline karar verilmesi istenildiğine göre; mahkemece uyuşmazlık konusu … … kararına yönelik davanın esası hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar verilmesi gerekirken, aynı KHK’nın 42. maddesine dayalı olarak açılan hükümsüzlük davasına konu 2007/36115 sayılı “NEXTRUS” markasının tescilinin gerçekleşmediği gerekçesiyle … … kararının iptaline yönelik davanın da konusu kalmadığından bahisle bir karar verilmesine yer olmadığına şeklinde karar verilmesi doğru görülmediğinden kararın temyiz eden davacı yararına bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: 

Yukarıda (…) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (…) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davacı yararına BOZULMASINA, ….04.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay

İlgili gönderiler