“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Hak düşürücü süreye ilişkin Yargıtay İçtihatıdır.

Taraflar arasında görülen davada … …. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 04.04.2011 tarih ve 2010/284-2011/116 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:


Davacı vekili, müvekkilinin uzun yıllardır …’da dershanecilik yaptığını, davalının da …’da aynı faaliyeti icra ettiğini, müvekkili adına tescilli “Çözüm” ibareli iki ayrı markasının bulunduğunu, davalının ise aynı ibareyi tescil ettirdiği markasında kullandığını, taraf markalarının karıştırma ihtimaline yol açacak şekilde benzer olduğunu ileri sürerek, davalı adına tescilli markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.


Davalılar vekilleri, ayrı ayrı davanın reddini savunmuşlardır.


Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davacı adına tescilli 2005/… sayılı markanın davalı markasından daha sonra tescil edildiği, diğer markanın ise davacıya ait olmadığı, bu haliyle davacının aktif dava ehliyetinin bulunmadığı ayrıca davacının davalıya 2001 ve 2004 yılları arasında çok sayıda fatura kestiği, davalı şirketin ticaret unvanının en az on yıldır farkında olduğu,

 davalı markasının tescil tarihinden itibaren dava tarihine kadar beş yılın üzerinde bir süre geçtiği, bu haliyle bir an için davacının aktif husumet ehliyeti olduğu düşünülse dahi davalıya ait markanın hükümsüzlüğünü talep etmesinin MK m. … ye aykırı olduğu gerekçesiyle, davalı … yönünde açılan davanın pasif husumet yokluğundan reddine, diğer davalı hakkında açılan davanın ise davacının aktif husumet yokluğu sebebiyle reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.


.Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazları yerinde değildir.


… – Dava konusu 2005/11797 sayılı markanın sicile ….05.2006 tarihinde tescil edildiği, işbu hükümsüzlük davasının tescilden itibaren … yıllık hak düşürücü süre içerisinde açıldığı anlaşılmaktadır. Bu durumda davacının öncelik ve üstün hak sahipliği iddiasına dayandığı dikkate alınarak uyuşmazlık konusu markanın … nezdinde davalı adına tescil edilmesi nedeniyle 556 sayılı KHK’nın 51. maddesi uyarınca hükümsüz kılınmasına ilişkin eldeki davanın incelenmek suretiyle hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, 

mahkemece davalı markasının tescilsiz kullanıldığı … yıllık süreye karşılık sessiz kalınmak suretiyle MK’nın …. maddesi uyarınca dava hakkının yitirildiğinden bahisle davanın reddi doğru görülmemiş, kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.


… – Öte yandan, dosyada mevcut sicil kaydına göre 2001/14565 sayılı markasının da davacı adına tescilli olduğu … cevabi yazısı ile anlaşıldığına göre, mahkemece bu hususta da yeterli araştırma yapılmadan davacının değinilen marka yönünden hak sahibi olmadığından bahisle davanın reddine yönelik gerekçesi dahi isabetli görülmemiş, hükmün bu nedenle de bozulması gerekmiştir.


SONUÇ: Yukarıda (…) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının REDDİNE, (…) ve (…) numaralı bentlerde açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davacı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, ….04.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay