“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 3. HUKUK DAİRESİ

Taraflar arasında görülen davada Trabzon 3. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen 13.10.2020 tarih ve 2017/744 E- 2020/234 K. sayılı kararın taraf vekilleri tarafından istinaf edilmesi üzerine, istinaf istemlerinin esastan reddine dair Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi’nce verilen 19.01.2021 tarih ve 2021/4 E- 2021/112 K. sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçeler, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacılar vekili, müvekkillerinin Seranat Makine-Gıda markasıyla uzun yıllardır Trabzon/Ortahisar’daki işletmelerinde gıda makinesi imalatı ve bir kısım gıda ürünleri imalatı yaptığını, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen … Y nolu 29.01.2016 tarihli “Faydalı Model Belgesiyle” 10 yıl süreyle tescillenen ve “baskı halinde merdanenin boşta iken farklı, dolu iken farklı devirlerde çalışması” konulu buluşun tüm haklarının müvekkiline ait olduğunu, davalının müvekkilerinin işyerinde uzun süreli işçi olarak çalışmasına dayalı olarak çalışma döneminde edildiği bilgilerle işten ayrıldıktan sonra müvekkillerin adına tescilli olan buluşu haksız olarak imal ettiğini, davalının “Türk Patent Kurumundan 08/12/2016 tarihli … nolu “baklavalık yufka açma makinesi başlıklı “faydalı model belgesi” aldığının öğrenildiğini, müvekkillerinden kopya ederek yeni bir buluş katmadan faydalı model belgesi alınmasının hukuka uygun olmadığını, davalının aldığı belgenin hükümsüz sayılması gerektiğini, müvekkillerini zarara uğrattığını ileri sürerek davalı adına tescilli faydalı model belgesinin hükümsüzlüğüne ve ilgili sicilden terkinine, maddi zararlarına karşılık olarak fazlaya dair talep hakları saklı kalmak suretiyle 5.000,00 TL’nin, oluşan manevi zarara karşılık olmak üzere 30.000,00 TL’nin 16/11/2017 tarihinden itibaren işleyecek ticari faiziyle davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia  ve Görüşleri


Davalı vekili, müvekkilinin tesisinde üretilen makinelerin davacı tarafından üretilen makinelerle benzerlik taşımadığını savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davacıya ait 2016/0148 başvuru numaralı faydalı modele ait 2 nolu istemde geçen frenleme sisteminin nasıl çalıştığı ile ilgili açıklama ve bilginin yer almadığı, keşif sonrası sunulan raporda frenleme sisteminin tek yönlü rulman ile yapıldığının tespit edildiği, davacının kayıtlı faydalı model belgesinde yeterince açıklama olmamakla istemin makul düzeyde kesinlik içermediği, davacıya bu istem bakımından, tek yönlü rulman sistemi bakımından koruma sağlamayacağı, ancak davalının tescil başvurusunun davacıya ait olan başvurudan sonra gerçekleştiği, başta davacıya ait olmak üzere benzerlerinin mevcut olduğunun tespit edildiği, davalının 2016/18123 başvuru numaralı faydalı modelinin ihtilaf konusu 20 nolu isteminin yenilik doğrucu nitelikte olmadığı, davalıya ait … Y nolu faydalı model belgesindeki buluşun, 20 nolu istemin tescili dışında, uygulamaya koyabilmesini mümkün kılacak yeterlikte, açık ve tam olarak tanımlandığı, davalıya ait … Y nolu faydalı model belgesindeki buluşun, davacının … Y nolu faydalı model hakkına tecavüz teşkil etmediği gerekçesiyle davalı adına kayıtlı bulunan … Y nolu faydalı model belgesin deki istemlerden 20 nolu istemin yenilik unsuru taşımadığından kısmi terkinine, diğer istemler bakımından hükümsüzlük iddiası kanıtlanamadığından reddine, davacının maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddine karar verilmiş, hükme karşı davacılar vekili istinaf yoluna başvurmuştur.


Bölge Adliye Mahkemesince, davacılar vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.


Karar, taraf vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.

Yargıtay Kararı


Yapılan yargılama ve saptanan somut uyuşmazlık bakımından uygulanması gereken hukuk kuralları gözetildiğinde İlk Derece Mahkemesince verilen kararda bir isabetsizlik olmadığının anlaşılmasına göre yapılan istinaf başvurusunun HMK’nın 353/b-1 maddesi uyarınca Bölge Adliye Mahkemesince esastan reddine ilişkin kararın usul ve yasaya uygun olduğu kanısına varıldığından Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.


SONUÇ:

Yukarda açıklanan nedenlerle, taraf vekillerinin temyiz istemlerinin reddi ile Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın HMK’nın 370/1. maddesi uyarınca ONANMASINA, HMK’nın 372. maddesi uyarınca işlem yapılmak üzere dava dosyasının İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, aşağıda yazılı bakiye 21,40 TL temyiz ilam harcının temyiz eden taraflardan ayrı ayrı alınmasına, 29/09/2022 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay