“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ : SAKARYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 7. HUKUK DAİRESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada Gebze 3. Asliye Hukuk Mahkemesince (Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Sıfatıyla) verilen 04.07.2019 tarih ve 2017/372 E. – 2019/275 K. sayılı kararın davalı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, istinaf isteminin esastan reddine dair Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi’nce verilen 09.12.2020 tarih ve 2020/81 E. – 2020/1623 K. sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçeler, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davacı şirket tarafından, Türk Patent Enstitüsü nezdinde 08.09.2015 tarihinde, 2015/11187 başvuru numarasıyla “Pendantlarda kullanılan manyetik fren” isimli buluş için incelemeli patent başvurusu yaptığını; davalı şirketin ise 19.01.2016 başvuru tarihli ve 2016/00801 tescil numaralı “Pendantlarda elektromanyetik fren sistemi” adlı ürünü faydalı model olarak 22.05.2017 tarihinde TPMK nezdinde tescil ettirdiğini; davalı adına tescil edilmiş olan faydalı modelle davacıya ait incelemeli patentin birebir aynı olduğunu; faydalı model başvurusunun davacı şirketin incelemeli patent başvurusuna konu yaptığı “Pendantlarda kullanılan manyetik fren” isimli buluşuna benzediğini; davacı şirket tarafından, davalı yanın 19.01.2016 başvuru tarihli ve 2016/00801 tescil numaralı faydalı modeline dair tescil işlemleri sürerken, davacı şirket tarafından itiraz edildiğini; davalının başvurusunun TPMK nezdinde faydalı model olarak tescil edildiğini; davalı yanın faydalı model başvurusuna ilişkin TPMK nezdinde yapılmış olan itiraz içeriğinde de açıkça izah edildiği üzere, belge verilmesi için gerekli şartların yerine getirilmemiş olması, yenilik niteliğinin olmaması, tarifnamenin buluş konusunu uygulayacak yeterlilikte açık ve tam olmaması sebepleriyle davalı şirket adına TPMK nezdinde kayıtlı olan 19.01.2016 başvuru tarihli ve 2016/00801 tescil numaralı “Pendantlarda elektromanyetik fren sistemi” başlıklı faydalı model belgesinin hükümsüz kılınmasını ve sicilden terkinine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davalı şirketin almış olduğu “faydalı model”in davacı şirketin henüz alamadığı patentten farklı olduğunu; yeni tekniğin bilinen durumunu aşan ve sanayiye uygulanabilir olan buluşların patent verilerek korunduğunu; tekniğin bilinen durumunun aşılması kriteri her zaman mümkün olmadığını; faydalı model belgesi alması için gerekli şartların yerine getirildiğini, buluşların birbirinden tamamen farklı olduğunu, aynı zamanda davalı şirketin buluşuyla ilgili faydalı model belgesinin alındığını, ancak, davacının buluşunu hala tescil ettiremediğini, davacı tarafın faydalı model belgesinin hükümsüzlüğüne ilişkin iddiaların mesnetsiz olduğunu, buluşunun yenilik içerdiğini ve davacının buluşuyla önemli farklılıklarının bulunduğunu savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, tüm dosya kapsamına göre; davaya konu faydalı model belgesinin 1 nolu bağımsız istemi ile bu isteme bağlı olarak yazılan 2 ile 12 arasında kalan tüm istemleri bilirkişi heyet kök ve ek raporunda belirlendiği üzere davacı adına başvurusu yapılan ve tescil belgesi verilen patent karşısında yeni olmadığından davalıya ait faydalı model belgesinin tüm istemlerinin 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 156. maddesi uyarınca reddiyle davalı adına kayıtlı 2016/00801 numaralı faydalı model belgesinin hükümsüzlüğüne, davanın kabulüne karar verilmiştir.


Karara karşı davalı vekili istinaf kanun yoluna başvuruda bulunmuştur.


Bölge Adliye Mahkemesince, davalının 2016/00801 numaralı “Pendantlarda Elektromanyetik Fren Sistemi” başlıklı faydalı model başvurusu belgesi istemlerinden (1) nolu bağımsız istemin başvuru tarihi itibariyle yenilik taşımadığı, (2) ile (12) arasında bulunan istemlerin ise, (1) nolu bağımsız isteme bağımlı olarak oluşturulan istemler olması sebebiyle yenilik unsurunu taşımadıkları, davalı faydalı modelinin, davacının tescil edilen “Pendantlarda Kullanılan Manyetik Fren” başlıklı patent buluşu karşısında yenilik unsuru taşımadığı, davalının, söz konusu faydalı model buluşu için davacıdan daha önce TÜBİTAK nezdinde proje desteği almasının tespit edilen yenilik ihtiva etmemeye yönelik tespite halel getirmeyeceği gerekçesiyle HMK’nın 355. maddesi uyarınca; davalının istinaf sebebleri yerinde görülmediğinden istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.


Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Yapılan yargılama ve saptanan somut uyuşmazlık bakımından uygulanması gereken hukuk kuralları gözetildiğinde İlk Derece Mahkemesince verilen kararda bir isabetsizlik olmadığının anlaşılmasına göre yapılan istinaf başvurusunun HMK’nın 353/b-1 maddesi uyarınca Bölge Adliye Mahkemesince esastan reddine ilişkin kararın usul ve yasaya uygun olduğu kanısına varıldığından Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.


SONUÇ:

Yukarda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz isteminin reddi ile Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın HMK’nın 370/1. maddesi uyarınca ONANMASINA, HMK’nın 372. maddesi uyarınca işlem yapılmak üzere dava dosyasının İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, aşağıda yazılı bakiye 21,40 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, 20/09/2022 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay