“İçtihat Metni”MAHKEMESİ : ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 20. HUKUK DAİRESİ


TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada Ankara 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesince verilen 29.01.2019 tarih ve 2014/412 E- 2019/19 K. sayılı kararın davacı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, istinaf isteminin esastan reddine dair Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi’nce verilen 20.05.2021 tarih ve 2019/1440 E- 2021/706 K. sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçeler, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalının aralarındaki anlaşma uyarınca patent belgesi alıp müvekkiline devretmesi gerektiği, ancak davalının tescil ettirdiği söz konusu patentin çok önce başka bir firma tarafından alındığını, yine yurtdışından başka firmalarca da ithal edildiğini, davalının 2005 04604 sayılı başka bir patentin içeriğini genelleyerek dava konusu patenti yazdığını, ürünlerin solüsyonlarının ve üretim aşamalarının aynı olduğunu, dava dilekçesi ekinde sunulan araştırma raporunda dava konusu patentle benzer bir çok patent dokümanının bulunduğunu, söz konusu ürünün cool bandage, liquid ice, coolfeel, coll down, ice&go, icefeel gibi markalar ile halihazırda piyasada satıldığını, davalıya ait patentin yenilik unsurunun bulunmadığını ileri sürerek TR 2011/10402 B sayı ile tescil edilen incelemesiz patentinin hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesi talep etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, patent hükümsüzlüğünü gerektiren hallerin dava konusu buluş için söz konusu olmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


İlk Derece Mahkemesince iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; TR 2011/10402 B sayılı incelemesiz patent belgesinin hükümsüzlüğünün talep edildiği, yargılama sırasında davalı dava konusu incelemesiz patentin incelemeli patente çevrilmesi yönünde 551 sayılı KHK’nın 60-62 md kapsamında Kuruma başvuru yapmış olduğundan yargılama sırasında incelemesiz patentin incelemeli patente çevrilmesi yönündeki işlemin sonucu beklendiği, dava konusu incelemesiz patentin incelemeli sistem tercihinin 23.11.2015 tarihinde resmi patent bülteninde yayınlandığı, TR 2011/10402 B sayılı incelemeli patent belgesinin 1-12 nolu istemlerinin yeni olduğu ve buluş basamağı niteliğini taşıdığı ve hükümsüzlük koşullarının oluşmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, karara karşı davacı vekili istinaf kanun yoluna başvurmuştur.


Bölge Adliye Mahkemesince; davacı vekilinin istinaf başvurusunun HMK’nın 353/1-b.1 maddesi gereğince esastan reddine karar verilmiştir.


Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Yapılan yargılama ve saptanan somut uyuşmazlık bakımından uygulanması gereken hukuk kuralları gözetildiğinde İlk Derece Mahkemesince verilen kararda bir isabetsizlik olmadığının anlaşılmasına göre yapılan istinaf başvurusunun HMK’nın 353/b-1 maddesi uyarınca Bölge Adliye Mahkemesince esastan reddine ilişkin kararın usul ve yasaya uygun olduğu kanısına varıldığından Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.


SONUÇ:

Yukarda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz isteminin reddi ile Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın HMK’nın 370/1. maddesi uyarınca ONANMASINA, HMK’nın 372. maddesi uyarınca işlem yapılmak üzere dava dosyasının İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, davacıdan temyiz harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, 08/12/2021 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay