“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : 2.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada İstanbul 2.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 12.11.2019 gün ve 2018/102 – 2019/460 sayılı kararı onayan Daire’nin 21.04.2021 gün ve 2020/2137 – 2021/3895 sayılı kararı aleyhinde davacı-karşı davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş olmakla, tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Dava


Dava, patent hakkına tecavüzün tespiti ile tazminat istemine ilişkindir.

Yargıtay Kararı


Dairemiz onama ilamının davacı-karşı davalı vekili Av….’ne 15.06.2021 tarihinde tebliğ edilmesine karşın, HUMK’un 440/1. maddesi hükmünde öngörülen 15 günlük süre geçirildikten sonra, 01.07.2021 tarihinde kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla, karar düzeltme isteminin süre yönünden reddi gerekmiştir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı-karşı davalı vekilinin karar düzeltme istemine ilişkin dilekçesinin süreden REDDİNE, ödediği karar düzeltme harcının isteği halinde karar düzeltme isteyen davacı-karşı davalıya iadesine, 13.09.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay