“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada … . Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 26.12.2014 gün ve 2011/164-2014/353 sayılı kararı bozan Daire’nin 20.04.2016 gün ve 2015/6882-2016/4392 sayılı kararı aleyhinde asıl davada davalı-karşı davada davacı vekili ile katılma yoluyla asıl davada davacılar-karşı davada davalılar vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Asıl davada davacılar vekili- karşı davada davalılar vekili, müvekkillerinden …’in ana şirketi olan diğer davacı … adına …’de … numarası ile tescilli bulunan “Taşıma kayışlarının bağlanması için tertibat ve bu tertibatın üretimi için usül” başlıklı ve … numaralı ve bir çok ülkede de tescilli bulunan Avrupa Patentinin Türkiye uzantısı olan patentin sahibi bulunduğunu, davalının ise müvekkilleri adına tescilli bu patente tecavüz teşkil eden fiillerde bulunduğunu ileri sürerek, davalının patent hakkına tecavüzünün ve haksız rekabetinin tespiti, durdurulması, önlenmesi, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla, 10.000 TL maddi ile 10.000 TL manevi tazminatın tahsili ie hükmün ilanını talep ve dava etmiş, karşı davanın ise, reddini istemiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Asıl davada davalı- karşı davada davacı vekili, asıl davanın reddini istemiş, karşı dava ile de davacının davasına dayanak yaptığı patentin 551 sayılı KHK’nın hükümleri gereğince yeni olmadığını ve buluş basamağını aşmadığını ileri sürerek, patentin hükümsüzlüğü ile sicilden terkinini talep ve dava etmiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, asıl ve karşı davanın reddine dair verilen kararın taraf vekillerince temyizi üzerine karar Dairemizce taraflar yararına bozulmuştur.

Yargıtay Kararı


Asıl davada davalı-karşı davada davacı vekili ile katılma yolu ile asıl davada davacılar-karşı davada davalılar vekili, karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, asıl davada davalı-karşı davada davacı vekili ile katılma yoluyla asıl davada davacılar-karşı davada davalılar vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, asıl davada davalı-karşı davada davacı vekili ile katılma yoluyla asıl davada davacılar-karşı davada davalılar vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 14,00 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 314,79 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davalı-karşı davacıdan alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, alınmadığı anlaşılan 74,80 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 314,79 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyen davacılar-karşı davalılardan alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 09/10/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay