“İçtihat Metni”MAHKEMESİ : FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 05/06/2012 gün ve 2011/160-2012/147 sayılı kararı onayan Daire’nin 06.01.2014 gün ve 2012/14910 – 2014/117 sayılı kararı aleyhinde davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin ruhsat başvurusunda bulunduğu “…37,5 mg uzatılmış salımlı sert kapsül, …75 mg uzatılmış salımlı sert kapsül, …150 mg uzatılmış salımlı sert kapsül” ürünlerinin davalı adına tescilli TR 1997 00190 B numaralı incelemeli patente tecavüz etmediğinin tespitini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, 551 sayılı KHK’nin 149/2 maddesinde öngörülen noter aracılığıyla görüş bildirme talebinin yapılmadığından dava şartının yerine getirilmediğini, anılan KHK’nın 84/2 ve 136/2 maddeleri uyarınca patent haklarına tecavüzün bulunmadığının davacı tarafından ispat edilmesi gerektiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, davacıya ait ilaç içeriği ve üretim biçimi ile dava konusu patentin kapsamının farklı olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne, davacı tarafından Sağlık Bakanlığından kısaltılmış ruhsat başvuruları yapılan …37.5 mg uzatılmış salimli sert kapsül, …75 mg uzatılmış salimli sert kapsül, …150 mg uzatılmış salimli sert kapsül ürünlerinin davalının 1997/00190 B sayılı patent belgesinden kaynaklanan haklara tecavüz etmediğinin tespitine dair verilen kararın davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine karar Dairemizin 06.01.2014 günlü ilamıyla onanmıştır.


Davalı vekili bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebepler ile temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenmiş ise de uyuşmazlığın HUMK’nın 438/1.maddesinde belirtilen davalardan olmadığı gibi anılan maddenin 3.fıkrası uyarınca duruşma yapılmasına gerek görülmemiş bulunmasına göre de davalı vekilinin HUMK’nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin karar düzeltme isteminin HUMK’nın 442. maddesi gereğince REDDİNE, alınması gereken 52,40 TL karar düzeltme harcı peşin ödenmiş olduğundan yeniden alınmasına yer olmadığına, 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK’nın 442/3. maddesi hükmü uyarınca, takdiren 228,00 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 26.06.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay