“İçtihat Metni”
Taraflar arasında görülen davada verilen 10/11/2015 tarih ve 2014/605-2015/507 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalının “ adlı bir ürünü icat ettiğinden bahisle anılan ürün için incelemeli patent belgesi aldığını, ancak söz konusu ürünün yurt dışından getirilerek analizi yaptırılan bir ürün esas alınarak üretilmiş olduğunu, bu ürünle ilgili olarak birvatandaşı patentinin bulunduğunu, davalının haksız olarak patent belgesi aldığını ve bu patente dayanarak müvekkili hakkında dava açtığını, müvekkilinin hem bu dava hem de davalı tarafından açılan dava nedeniyle harcamalar yaptığını ileri sürerek, davalı adına tarafından verilmiş 2003/01106 sayılı incelemeli patentin hükümsüzlüğüne ve davalının haksız sataşmaları sonucu müvekkilinin yapmak zorunda kaldığı yargılama giderlerinden şimdilik 1.000,00 TL’nin davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davanın zamanaşımına uğradığını, davaya konu patent belgesinin 6 yıl süren uzun bir inceleme dönemi sonunda verildiğini, davacının iddialarının yerinde olmadığını savunarak, davanın zamanaşımı ve esas yönlerinden reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece tüm dosya kapsamına göre, alınan bilirkişi raporlarının incelenmesinde, dava konusu ışıklı taşın yeni tekniğin bilinen durumunu aşan bir buluş kapsamında bulunmadığı, bu anlamda 551 KHK’nın 5 maddesi kapsamında bir buluş yapılmadığının tespit edildiği gerekçesiyle davalının patentinin hükümsüzlüğü yönünden davanın kabulüne, bozmadan önceki kararda yol ve vekalet ücretine ilişkin verilen ret kararı davacı tarafça temyiz edilmediğinden ve bu hususta bozma olmadığından bu taleplerin reddine karar verilmiştir.


Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


1- Dairemiz bozma ilamına uyulmasından sonra, bozma ilamında belirtilen yurt dışında alınmış patent tescil belgeleri örneği davacı tarafça dosyaya sunulmadığı gibi, bahsi geçen belgelerin tescil numaraları da bildirilmemiştir.


Mahkemece bozmadan sonra alınan 05.10.2015 tarihli bilirkişi heyeti raporunda ise, uyuşmazlık konusu TR 2003/1106 sayılı incelemeli patentin istemlerinde belirtilen teknik özelliklerin yenilik ve buluş basamağını koşullarını taşımadığı mütalaa edilmiştir.

Ancak, dava konusu patentin hükümsüzlüğüne ilişkin önceki karar Dairemizce bozulduğuna göre, mahkemece uyulan bozma ilamı çerçevesinde araştırma yapılarak hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerekir.


Bu nedenle, mahkemece bozmadan sonra alınan ve 551 sayılı KHK’nın 5,7,9. ve aynı KHK’nın 83. maddesine göre dava konusu patentin kapsadığı istemlerin kıyaslanan hangi dokümanlara göre yenilik ve buluş basamağı koşullarına sahip olmadığı hususunda bir açıklama içermeyen genel ve soyut ifadelere dayalı ve içlerinde bir patent uzmanının da yer olmadığı bilirkişi raporuna itibar edilerek hükmün tesisi doğru görülmediğinden kararın davalı yararına bozulması gerekmiştir.


2- Bozma sebep ve şekline göre de davacı vekilinin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.


SONUÇ:

Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle kararın davalı yararına BOZULMASINA, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, ödedikleri peşin temyiz harcının istekleri halinde temyiz edenlere iadesine, 21/09/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay