ESAS NO : 2021/157
KARAR NO : 2021/214

DAVA : Patentten Doğan Haklara Tecavüz ve Haksız Rekabetin Tespiti, Durdurulması, Önlenmesi
DAVA TARİHİ : 30/04/2021
KARAR TARİHİ : 10/05/2021

Mahkememize açılan Patentten Doğan Haklara Tecavüz ve Haksız Rekabetin Tespiti, Durdurulması ve Önlenmesi davası incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle: Davalının fiillerinin müvekkilinin … ve … numaralı patentlerinden doğan haklarını ihlal ettiğinin ve haksız rekabet teşkil ettiğinin tespitini, davalının müvekkilinin … ve… numaralı patentlerinden doğan haklarını ihlal eden ve aynı zamanda haksız rekabet teşkil eden fiillerinin durdurulmasını, önlenilmesini, müvekkilinin … ve … numaralı patentlerini ihlal eden ürünleri satması, ithal etmesi, pazarlaması ve her türlü ticaretinin durdurulmasını, önlenilmesini, müvekkilinin patent hakkının ihlalinin ve haksız rekabetin neticesi olan maddi durumun ortadan kaldırılmasını bu amaçla müvekkilinin anılan patent haklarını ihlal eden ürün, iş evrakı, broşür, katalog vb. satış, pazarlama ve tanıtım materyalleri dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü ticari kullanımının durdurulmasını, önlenilmesini, müvekkilinin anılan patent haklarını ihlal eden ürünlere el konularak bunların imhasını, bu ürünlere ait görsellerin yer aldığı iş evrakı, broşür, katalog ve her türlü satış, pazarlama ve tanıtım materyallerinin görüldüğü yerlerde el konularak imhasını, müvekkilinin … ve … numaralı patentlerinden doğan haklarını ihlal eden ve aynı zamanda haksız rekabet yaratan ürünlerin ithalat ve ihracatının durdurulmasını, önlenilmesi yönünde Gümrük ve Ticaret Bakanlığına müzekkere yazılmasını, masrafı davalıdan alınmak suretiyle yargılama sonunda kesinleşen kararın kamuya yayın yoluyla duyurulmasını ve bütün Türkiye de neşredilen tirajı en yüksek 3 gazeteden birinde bir kereye mahsus ilanını, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı yana yükletilmesini talep ve dava etmiştir.


… 2. FSHHM’nin … E. sayılı dava dosyası istenmiş, incelendiğinde: Davacının … A.Ş, davalının …, dava tarihinin 27/10/2020, davanın; Davalı adına … ve … numara ile tescilli patentlerden doğan haklara tecavüz olmadığının tespitine ilişkin olup derdest olduğu ve dilekçeler teatisi tamamlanmadığından duruşma günü verilmediği anlaşılmıştır.

Bu dava ile … 2. FSHHM’ nin … E. sayılı davasının taraflarının ve dava konusu uyuşmazlığın aynı patentlere ilişkin olduğu bu nedenle aralarında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu, biri hakkında verilecek kararın diğer davayı etkileyecek olması nedeniyle HMK 166/1 maddesi gereğince her iki davanın birleştirilmesine, bu davanın esasının kapatılarak yargılamanın daha önce açılan …2. FSHHM nin … E.sayılı dava dosyası üzerinden yürütülmesine karar verilmiştir.

HÜKÜM:

1-Bu dava ile … 2. FSHHM’ nin … E. sayılı davaları arasında hukuki ve fiili irtibat bulunması, biri hakkında verilecek kararın diğer davayı etkileyecek olması nedeni ile HMK 166/1 maddesi gereğince her iki davanın BİRLEŞTİRİLMESİNE,

2-Davanın esasının kapatılarak, yargılamanın birleşme kararı verilen … 2. FSHHM’nin … E. sayılı davası üzerinden yürütülmesine, bu dava dosyasının birleştirme kararı verilen … 2. FSHHM’nin … E. Sayılı dava dosyası içine gönderilmesine,

3-Harç ve yargılama giderlerinin birleşen davada değerlendirilmesine,
Dair taraflar/vekillerinin yokluğunda, ASIL HÜKÜMLE BİRLİKTE İSTİNAF YASA YOLU AÇIK olmak üzere dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu karar verildi.10/05/2021

Kaynak: Yargıtay