“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 16/05/2011 tarih ve … sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili ve katılma yolu ile davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, Müvekkili şirketin maruf ve meşhur olan … markasını 08.04.1996 tarihinde 03,29 ve 35. Sınıflarda adına tescil ettirdiği, ”…” ibaresini esas unsur olarak taşıyan markasını ilk defa 10.07.1997 tarihinde 184218 no ile 05,30 ve 32.sınıflarda tescil ettirdiğini, bunun dışında “…” esas unsurunu içeren pek çok marka tescil ettirdiği ve tanınır hale getirdiği, davalının “…” ibareli markayı 29,30 ve 32.sınıflarda tescil ettirdiği, markaların esas unsurlarının birbiriyle iltibas yaratacak derecede aynı veya ayırt edilemez benzerlik içerdiği, emtiaların da aynı veya aynı türden olduğu, “…” markasının tanınmış marka olduğunu ileri sürerek davalı markasının hükümsüz kılınması ile sicilden terkinine, davalının … alan adına erişimin süresiz olarak engellenmesi ve kaydının silinmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı- karşı davacı vekili taraf markalarının marka hukuku kriterlerine göre benzer olmadığını, davacı markasının zayıf bir marka olduğunu, taraf markalarının halk arasında karıştırılma ihtimalinin bulunmadığını, davacı markasının tanınmış marka olmadığını, emtiaların aynı veya aynı türden olmayıp farklılık arz ettiğini savunarak davanın reddini istemiştir. Karşı davasında, davacıya ait markanın ayırt edici nitelikte olmadığını, davacının bu durumu bilerek tescil ettirdiğini, davacı adına tescilli ve esas unsuru … olan; 97/009905 sayılı ”…”, 2004/38208 sayılı ”… karışık meyve nektarı + şekil”, 2004/38205 sayılı ”… + …”, 2004/38207 sayılı ”… …+…”, 2005/02330 sayılı ”… …”, 2004/38206 sayılı ”… … + şekil” ve 2004/38224 sayılı ”… …+şekil” ibareli markaların hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesini talep etmiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davacı/karşı davalının iddialarının somut bilgi ve belgeler çerçevesinde haklı görülemeyeceği ve davalı -karşı davacının markası ile aralarında yazım ve söyleyiş olarak iltibasa sebebiyet verecek nitelikte benzerlik bulunduğundan söz edilemeyeceği, davalı-karşı davacı tarafından açılan hükümsüzlük davasının da somut bilgi ve belgelere dayanmayan soyut iddialar içermesi karşısında, davacı-karşı davalıya ait markanın hükümsüzlüğünün talep edilemeyeceği gerekçesiyle asıl dava ve karşı davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı, davacı vekili ve katılma yoluyla davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekili ve katılma yolu ile davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekili ve katılma yolu ile davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 05,90 TL temyiz ilam harcının temyiz eden taraflardan ayrı ayrı alınmasına, 03/06/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay