“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 29.12.2010 tarih ve 2009/232-2010/342 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalılar vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin TPE nezdinde tescilli “…” ve “…+şekil” ibareli seri markalarının bulunduğunu, davalının 29, 30 ve 32. sınıflarda “… ” ibareli marka için tescil başvurusu yaptığını, TPE … Dairesi Başkanlığı ve Yeniden İnceleme ve Denetleme Kurulu’na yaptıkları itirazların reddedildiğini, oysa aynı mal ve hizmetlerde tescili istenen davalı markasının müvekkili markaları ile iltibasa ve karışıklığa sebep verecek derecede benzerliğinin bulunduğunu ileri sürerek … Dairesi Başkanlığınca tesis olunan itirazın reddi kararı ile TPE Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun 2009-M-2876 sayılı kararının iptalini, davalının “… …” ibareli markasının hükümsüzlüğü ile sicilden terkinini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı TPE vekili, taraf markalarının bütün olarak bıraktıkları intiba dikkate alındığında iltibasa sebep olacak derecede benzerliklerinin bulunmadığını, anlamsal farklılıklarının olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.


Davalı … Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş vekili, markalar arasında iltibasa sebep olacak bir benzerliğinin bulunmadığını, davacı markalarının genellikle 29,30 ve 32. sınıflarda yer alan süt ve süt ürünleri ile ilgili emtialarda tescilli iken müvekkil tescilinin 29,30 ve 32. sınıflardaki tüm ürünleri içerdiğini, “…” ibareli markaların ayırdediciliğinin bulunmadığını, doktrinde de kabul edildiği üzere ayrım gücü zayıf olan markalarla ilgili iltibas tehlikesinin önlenebilmesi için ufak bazı değişikliklerin yeterli olacağını savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davaya konu davalı başvurusu ile davacının “mis” ibareli markalarının iltibasa ve karıştırmaya yol açacak şekilde benzer olduğu gerkeçesiyle davanın kabulüne, TPE Yeniden İnceleme ve Denetleme Kurulu’nun 2009-M-2876 sayılı kararının iptaline, davalı şirket adına tescilli 2007/46308 kod numaralı ‘’…’’ ibareli markanın tescilli olduğu 29, 30 ve 32 sınıflar yönünden hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine, karar verilmiştir.


Kararı, davalı TPE vekili ile davalı … Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava konusu başvuru, … karşılığı “… İnce” anlamına gelen “…” kelimelerinden oluşmaktadır. Davacının itirazına dayanak markaları ise “…” asıl unsurunu içermektedir. 556 sayılı KHK’nın 8/1-b maddesi uyarınca işaretler arasında iltibas tehlikesinin bulunup bulunmadığı hususunda yapılacak değerlendirmede inceleme konusu işaretler arasında görsel, işitsel, anlamsal ve yazılış benzerlikleri ve işaretlerin bir bütün olarak ürünlerin ortalama tüketicileri nezdinde bıraktığı genel izleniminin dikkate alınması gerekir. Somut uyuşmazlıkta işaretler arasında anlamsal farklılıklar olduğu gibi yazılış ve telaffuz açısından da bir benzerlik bulunmadığı, ayrıca işaretlerin toplu olarak bıraktığı izlenimin de iltibas tehlikesine yol açacak derecede benzerlik taşımadığı görülmüştür. Bu bakımdan açılan davanın reddine karar vermek gerekirken yazılı gerekçe ile kabulü doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerle davalılar vekillerinin temyiz itirazlarının kabulü ile davalılar yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 03.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay