“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 07…2010 tarih ve 2010/35-2010/236 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen ….02.2013 günü hazır bulunan davacı vekili Av…. ile davalı vekili Av…. dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalı şirket adına tescilli bulunan 2003/01191 numaralı “KMS Kılıçoğlu, şekil” ibareli markanın 35. sınıfta son 5 yıldır kullanılmadığını, bu durumun 556 sayılı KHK’nin 14. maddesi bağlamında aynı KHK’nin 42. maddesi uyarınca hükümsüzlük nedeni olduğunu ileri sürerek, davalı adına kayıtlı bulunan sözkonusu markanın 35. sınıf bakımından hükümsüz kılınarak iptali ile sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, müvekkilinin davaya konu markayı sürekli olarak kullandığını, davanın kötü niyetli olarak açıldığını savunarak, reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davalının uyuşmazlığa konu markalı ürünleri kendi mağaza ve şubesinde satışa arz etmesi, satış faaliyeti için reklam, katalog, tanıtım çıkartması, bu kapsamda markalı ürünleri fatura/fiş ile satmasının 35. sınıftaki hizmet kapsamında bulunduğu, bu durumda davalının davaya konu markasını 35. sınıftaki hizmet yönünden 556 KHK’nin 14. maddesine uygun olarak kullandığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

 Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, takdir olunan 990,00 TL duruşma vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine, alınmadığı anlaşılan 90,00 TL temyiz başvuru harcı ile ….30 TL temyiz ilam harcının davacıdan alınmasına, 28.02.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay