“İçtihat Metni”MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen davada Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 01/03/2012 tarih ve 2009/232-2012/37 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalılar vekilleri tarafından ayrı ayrı istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili asıl ve birleşen dosyalarda, müvekkilinin ticaret unvanının ayırıcı unsurlarından birinin de …. ibaresi olduğunu, uzun yıllardan bu yana dünyanın pek çok ülkesinde ve Türkiye’de tescilli olarak uzun yıllardan bu yana ısı, ses ve su yalıtımına ilişkin ürün ve hizmetlerin piyasaya sunumunda …. ibaresini marka olarak kullandığını, uzun süreli ve yaygın kullanım ile tanıtımlar sayesinde sektörünün tanınmış markası halinde geldiğini, ilk olarak …. ibareli 17 ve 19.sınıf ürünleri içeren 1983/80693 sayılı markayı …’de tescil ettirdiğini, sonradan …. ibareli 17 ve 19.sınıf ürün ve hizmetleri içeren 1999/14381 ve …. MULTI-COMFORT HOUSE ibareli 17, 19, 20 ve 37. sınıf ürün ve hizmetleri içeren 2008/11564 sayılı markaları da adına tescil ettirdiğini, bu sebeple 1983/80693 sayılı markanın hükmünü yitirdiğini, davalının müvekkilinin seri markaları arasına sızacak ve özellikle görsel ve sescil olarak onlarla iltibas yaratabilecek biçimde 17 ve 19.sınıf ürünleri içeren …. ibareli 29.02.2008/11564 ve …. ibareli 28.02.2008/11261 sayılı marka tescil başvurularında bulunduğunu, başvuruların Resmî Marka Bülteni’nde yayımlanması üzerine iltibas ve tanınmışlık vakıalarına dayanarak başvuruların reddi istemiyle itirazda bulunduklarını, itirazlarının Markalar Dairesi tarafından reddedildiğini, aynı istem ve gerekçeyle yeniden itirazda bulunulduğunu, itirazları inceleyen YİDK’nın sırasıyla 2009/M-3517 ve 2009/M-4086 sayılı kararlarıyla başvuruları, 19/1, 2, 4.sınıf ürünler bakımından reddetmesine karşın kalan 17 ve 19/3, 5, 6, 7, 8.sınıf ürünler bakımından devam ettirdiğini, itirazlarının bu yönden reddine dair kararların hukuka aykırı olduğunu, zira başvuruların kalan mallar bakımından tescilinin dahi iltibasa neden olacağını, davalının müvekkili markaları ile iltibasa sebebiyet verecek şekilde aynı sınıf ürünler için …. ibareli 2007/49733 ve …. ibareli 2008/11282 sayılı marka tescil başvurularında da bulunduğunu, başvuruların kötüniyetli olarak yapıldığını ileri sürerek, hukuka aykırı kurum kararlarının iptaline ve davalı adına tescill edilen markaların hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı … vekilli asıl ve birleşen davada, başvuru konusu …. ve …. ibareli işaret ile davacının …. ibareli markalarının görsel ve işitsel bakımdan başvuru kapsamında bulunan mallar itibariyle karıştırılmasının mümkün olmadığını savunarak, açılan davanın reddine karar verilmesi gerektiğini istemiştir.
Davalı şirket vekiliasıl davada, müvekkilinin 2007 yılından buyana izolasyon sektöründe ticarî faaliyette bulunduğunu, müvekkilinin sektörde zaten hiç duyulmamış …. ibareli marka ile iltibas yaratmadığını, fonetik olarak müvekkilinin marka tescil başvurusunun konusu olan işaretle davacının …. ibareli markasının farklı olduğunu, ISO veya … eklerinin izolasyon ibaresinden alındığını ve sektörde yoğun biçimde kullanıldığını,…. kelimesinin taş yünü beşiği anlamını taşıdığını, fiili kullanımda davacının markası ve kullandığı renk ve biçimlerle benzerlik taşıyacak hiç bir işaret olmadığını, davacının izolasyon kilemesi üzerinde tekel kurmaya çılıştığını, davacının markasının tanınmış bir marka olmadığını, izolasyon ürünlerini seçen kişilerin dikkatli olduklarını ve markaları karıştırmayacağını savunarak, davanın reddini istemiş; birleşen davada davaya yanıt vermemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece tüm dosya kapsamı nazara alınarak, asıl ve birleşen davanın kabulü ile … YİDK’nın 2009/M-3517 sayılı kararının, davacı itirazlarının reddi yönünden iptaline, davalı adına tescil olunan 29.02.2008 gün ve 2008/11564 sayılı markanın hükümsüzlüğü ile sicilden terkinine, … YİDK’nın 2009/M-4086 sayılı kararının, davacı itirazlarının reddi yönünden iptaline, davalı başvurusu marka olarak tescil edilmediğinden hükümsüzlük istemi hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.


Kararı davalılar vekilleri ayrı ayrı temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalılar vekillerinin ayrı ayrı tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalılar vekillerinin ayrı ayrı bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 29.25 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalı …’den alınmasına, alınmadığı anlaşılan 103,00 TL temyiz başvuru harcı ile 50.40 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalı Beşler Tekstil San. ve Tic. A.Ş.’den alınmasına, 25.06.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay