“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İSTANBUL 3.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 03/04/2012
NUMARASI : 2006/178-2012/77

Taraflar arasında görülen davada İstanbul 3.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 03/04/2012 tarih ve 2006/178-2012/77 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 15/04/2014 günü hazır bulunan davacı vekili Av. A.. B.. ile davalılar vekili Av. A.. K.. dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi l tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davalının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalıların adlarına kaydettirerek web sitesi oluşturdukları www.k..com isimli alan adının müvekkili adına TPE nezdinde tescilli “K. O.” ibareli hizmet ve ticaret markalarından kaynaklanan haklara tecavüz ile haksız rekabet teşkil ettiğini ileri sürerek, davalıların eylemlerinin müvekkili şirketin tescilli marka haklarına ve ticaret unvanına tecavüz ettiğinin tespiti ile durdurulması ve haksız rekabetlerinin önlenmesi ile men’ine, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere 556 sayılı KHK’nin 64. maddesi uyarınca 50.000,00 TL maddi, 25.000,00 TL manevi tazminat ile anılan KHK’nin 66. maddesi uyarınca 5.000,00 TL yoksun kalınan kazanç tutarının ve Kararnamenin 67. maddesi uyarınca 5.000,00 TL’nin davalılardan tahsili ile kararın ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalıların İddia ve Görüşleri


Davalılar R.R.A.Otomotiv San.ve Tic.Ltd.Şti., A. Ç. ve M.. A.. vekili, davaya konu alan adının tescilinin müvekkilleri tarafından yapılmadığını, müvekkillerinin bir kusurunun bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.


Davalı H. Otom.Ltd.Şti vekili, müvekkili şirketin söz konusu alan adının tescili işlemini yapmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davalılardan H. Otom..Ltd. Şti’nin davacıdan izin almaksızın içerisinde davacı unvanınındaki ve tescilli markasındaki “k. oto” ibaresini kullanmak suretiyle adına www.kosifleroto.com adlı internet sitesini tescil ettirdiği, bu siteyi kullanmak suretiyle davacının markasına ve ayrıca unvanına tecavüzde bulunduğu, bu fiillerinin ayrıca TTK 57/5. maddesinde ifadesini bulan haksız rekabet fiilini de oluşturduğu, davalı R.R. A. Otom…Ltd. Şti’nin ise internet sitesinde diğer davalının adına tescil edilen “k..com” adlı siteye yönlendirme yapması suretiyle davacının tescilli markasına tecavüzde bulunduğu gibi bu davalının da yine haksız rekabet fiilini gerçekleştirdiği, davacının markasını kullanan davalı tarafın rekabet olmasaydı marka sahibinin bu markayı kullanmasıyla elde edebileceği muhtemel gelir hesaplanamadığından fiilin işleniş şekli ile sunulan deliller ve dosya içeriğine göre BK’nun 42 ve 43. maddeleri nazara alınarak maddi tazminatın takdiren 5.000,00 TL üzerinden kabulüne, yine fiilin niteliği, yoğunluğu ve tarafların ekonomik durumları ile dosyadaki deliller nazara alınarak takdiren 5.000,00 TL manevi tazminatın bu iki davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazla talepler ile KHK’nın 67. maddesi gereğince istenilen tazminat talebinin reddine, davada konu olarak ileri sürülen fiillerin sorumlusunun davalı şirketler olması ve şahıs davalıların şirketlerin fiilinden şahsen sorumlu olmamaları ayrıca fiilen sorumlu tutulacaklarına dair davacı tarafça somut delil sunulmamış olması sebebiyle bu davalılar yönünden sübuta ermeyen davanın ise reddine karar verilmesi gerektiği sonucuna varılarak, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.


Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


1-Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalılar vekilinin davalılardan M.. A.. ve A. Ç. hakkındaki vekalet ücretine ilişkin temyiz itirazı dışında kalan tüm, davacı vekilinin ise aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.


2-Dava, davacının tescilli markaları ile ticaret unvanının ayırt edici unsuru olan “K. Oto” ibaresini kullanarak davalıların oluşturduğu web sitesi nedeniyle davalıların eylemlerinin davacı şirketin tescilli marka haklarına ve ticaret unvanına tecavüz ettiğinin tespiti, durdurulması ile tazminat ve kararın ilanı istemlerine ilişkin olup, mahkemece davalı gerçek kişiler hakkındaki davanın yazılı gerekçeler ile reddine karar verilerek, davaya konu tecavüzden dolayı davalı şirketler sorumlu tutulmuştur.4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 50. maddesinde, tüzel kişinin iradesinin organları aracılığıyla açıklanacağı, organların kusurlarından dolayı ayrıca kişisel olarak sorumlu olacakları belirtilmiştir.Dava tarihinde yürürlükte bulunan mülga TTK’nın 542 ve 321. maddeleri uyarınca görevleri sırasında müdürlerin işlemiş oldukları haksız fiillerden şirket sorumlu ise de TMK’nın anılan 50. maddesi uyarınca şirketi temsile yetkili olanların üçüncü kişileri zarara uğratan eylemleri bilerek gerçekleştirmiş olmaları halinde temsile yetkili olanların da üçüncü kişilere karşı sorumlu olduklarının kabulü gerekmektedir.Somut olayda, söz konusu alan adının 26.09.2002 tarihinde tescil edildiği, sahibinin Huma Otomotiv olduğu, yönetimsel bağlantının H. Otomotiv A. Ç. olarak gösterildiğinin de anlaşılmış olmasına göre, davalı Adnan’ın hem tüzel kişinin temsilcisi olarak kişisel sorumluluğunu gerektiren kusurlu eylemi hem de tecavüze konu web sitesinde bağlantı kurulacak kişi olarak belirtilmiş olmasına göre bu eylemi nedeniyle kişisel olarak da davacı tarafa karşı sorumlu olduğunun kabulü ile mahkemece, bu davalının da Türk Medeni Kanunu’nun anılan 50/3. maddesi uyarınca sorumluluğuna karar verilmesi gerekirken bu davalı aleyhine açılan davanın reddine karar verilmesi doğru olmadığı gibi diğer davalı M.. A.. yönünden de aynı ilkelere dayalı olarak inceleme yapılması, tecavüze konu web sitesinin kaydı ve devamı sırasında davalı şirketlerdeki yetki ve konumunun araştırılarak sonucuna göre gerçekleştirilen tecavüz eyleminde kişisel sorumluluğunun olup olmadığının tespiti gerekirken bu yönden yeterli bir inceleme yapılmadan anılan davalı yönünden eksik incelemeye dayalı olarak davanın reddine karar verilmesi yerinde görülmemiş, kararın bu nedenlerle davacı yararına bozulması gerekmiştir.


3-Bozma neden ve şekline göre de davalılar vekilinin, davalılardan M.. A.. ve A. Ç. ile ilgili olarak yaptığı vekalet ücretine yönelik temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına karar verilmiştir.


SONUÇ:

Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalılar vekilinin, davalılardan M.. A.. ve A. Ç.’e yönelik vekalet ücreti dışında kalan tüm, davacı vekilinin ise diğer temyiz itirazlarının reddine; (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davacı yararına BOZULMASINA, (3) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalılar vekilinin, davalılardan M.. A.. ve Adnan Çetinel ile ilgili olarak yaptığı vekalet ücretine ilişkin temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, takdir olunan 1.100 TL duruşma vekalet ücretinin davalılardan alınarak davacıya verilmesine, aşağıda yazılı bakiye 534,60 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalılardan Rr A.Otomotiv San ve Tic. A.ş. ve H.. O..’den alınmasına, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz eden davalılardan M.. A.. ve A.. Ç..’e iadesine, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz eden davacıya iadesine, 17/04/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay