“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : …FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada …Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen …/09/2010 tarih ve 2009/…-2010/175 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davacı vekili ve davalılar vekilleri tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen …/03/2013 günü başkaca gelen olmadığı yoklama ile anlaşılıp hazır bulunan davacı vekili Av. …ve davalı Argaz LPG Dolum Tevzii İnş. San. ve Tic. A.Ş. vekili … dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin “AYGAZ” markasının sahibi olduğunu, bu ibarenin ….’nün …/…/2004 tarihli kararı ile tanınmış marka statüsünde olduğunu, davalı Argaz A.Ş’nin müvekkilinin izni ve bilgisi olmaksızın müvekkiline ait “AYGAZ” markası basılı tüpleri kendi dolum tesisinde doldurarak, diğer davalı … ile birlikte piyasaya sunmak üzere iken Siirt İli Kurtalan Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan arama neticesinde toplam 35 adet “AYGAZ” markalı tüplerin ele geçirilerek yed-i emine teslim edildiğini, davalıların yaptıkları haksız eyleme son vermek yerine …/01/2009 tarihinde Siirt İli, Baykan İlçesi Jandarma Komutanlığı’nca yapılan aramada, yine “AYGAZ” markalı toplam … adet taklit tüplerin ele geçirildiğini ve bu durumun haksız rekabet ve müvekkilinin marka hakkına tecavüz teşkil ettiğini ileri sürerek davalıların yaptığı tecavüzün tespitine ve men’ine, tespit edilen müvekkil şirkete ait tüplere el konularak imhasına, davalılardan Argaz A.Ş.’ne ait tesiste makine, teçhizat, tank, konveyör, tüp taşıma bandı ve dolum makineleri gibi tüp dolumuna yarayan tüm teçhizat ve aletlere el konularak imhasına, 41.670 TL maddi ve 100.000 TL manevi tazminatın, 14/…/2008 tarihinden itibaren faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline, hükmün ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı İddia ve Görüşleri


Davalılardan Argaz LPG Dolum A.Ş. vekili, el konulan tüplerin diğer davalıya ait araçta bulunduğunu ve müvekkiliyle ilişkilendirilmesinin yanlızca diğer davalının beyanı ve müvekkilinin bayisi olması nedeniyle yapıldığını, müvekkilinin 1990 yılından bu yana kendi adına tescilli 2003/07/910 sayılı, “ARGAZ+Şekil” ibareli markayı kullandığını, müvekkiline ait Batman dolum tesislerindeki mevcut sistemin, bandrolsüz gaz çıkış kapağı takmasına olanak tanımadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Diğer davalı …, davaya yanıt vermemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davalı … ile davalı şirketin davacı markalarını izinsiz olarak bayilik veya lisans sözleşmesi bulunmadığı halde söz konusu tüpler üzerinde kullanarak, tescilli AYGAZ markasına tecavüz ettiği ve fiillerinin ayrıca haksız rekabette oluşturduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile davacının tescilli AYGAZ markasına davalıların tecavüzde ve haksız rekabette bulunduklarının tespiti ile men ve ref’ine, davalı Argaz LPG Dolum A.Ş.’nin dolum tesislerinde bulunan AYGAZ markasını taşıyan tüpler ile AYGAZ markası altında dolum yapma techizatının tespiti halinde imhasına, 41.670 TL maddi ve ….000 TL manevi tazminatın …/01/2009 tarihinden itibaren faizi ile birlikte davalılardan tahsiline ve hükmün ilanına karar verilmiştir.


Kararı, davacı vekili, davalı Argaz A.Ş. vekili ve davalı … vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davalı … ve davalı Argaz A.Ş. vekilinin aşağıda (…) nolu, davacı vekilinin ise (…), (…) ve (4) nolu bentler dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.


…- Davacı, davalıların marka hakkına yaptığı tecavüzün tespit ve men’i ile 556 sayılı KHK’nin 66/c maddesi uyarınca markanın lisans bedeline göre maddi ve manevi tazminatın davalılardan tahsilini talep etmiş olup, mahkemece benimsenen bilirkişi raporu uyarınca söz konusu dönem için bir yıllık lisans bedeli olarak hesaplanan 240.717.75 TL’na karşılık taleple bağlı kalınarak 41.670 TL maddi tazminata karar verilmiştir. Ancak karşılanması gereken zarar gerçek zararıdır. Bu durumda tecavüz teşkil eden eylemin tesbit olunduğu 14…2008 tarihi ile ….02.2009 dava tarihi arasındaki süreye ilişkin olarak lisans bedeline hükmedilmesi gerekirken, bu tarihleri aşacak şekilde henüz gerçekleşmemiş bir süreyi kapsayacak şekilde bir yıllık lisans bedeli üzerinden (yoksun kalınan kazanç) tazminata karar verilmesi doğru görülmemiştir. Öte yandan, 556 sayılı KHK’nin 66/c ve son fıkrası uyarınca lisans bedeli belirlenir iken markanın ekonomik değeri ve tecavüz edildiği andaki geçerlilik süresi, tecavüz süresi sırasında markaya ilişkin lisansların sayısı, çeşidi gibi etkenler göz önünde bulundurulacağı gibi bunun yanında mütecaviz işletmenin kapasitesi, ekonomik değerleri, iştigal alanı ve ihlal eğiliminin boyutlarıda dikkate alınarak hakkaniyete uygun bir lisans bedelinin belirlenmesi gerekir.

Oysa mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda bu yönde bir değerlendirme olmaksızın sadece davacının marka değeri ve davacının piyasadaki payı dikkate alınmak suretiyle yapılan belirlemenin hükme esas alınması doğru değildir. Bu itibarla taraf vekillerinin bu yöndeki temyiz itirazlarının kabulü ile kararın taraflar yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir.


…- Ayrıca, dava dilekçesinde maddi tazminat yönünden fazlaya ait hakların saklı tutulmasına karar verilmesi istendiğine ve mahkemece alınan bilirkişi raporunda talepten fazla miktar tesbit edildiğine göre mahkemece hüküm fıkrasında fazlaya ait hakların reddine karar verilmesi de doğru görülmemiştir.


4- Yine, davalıların yaptıkları haksız tecavüz ilk olarak 14…2008 tarihinde dosyada bulunan tutanak ile tesbit edilmiş olmasına göre hüküm altına alınan tazminata bu tarihten itibaren faize karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi de doğru görülmemiştir.


SONUÇ:

Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle taraf vekillerinin sair temyiz itirazlarının reddine, kararın (…) numaralı bentte yazılı nedenlerle taraflar, (…) ve (4) numaralı bentlerde yazılı nedenlerle ise davacı yararına BOZULMASINA, takdir olunan 990,00 TL duruşma vekalet ücretinin davalılardan alınarak davacıya verilmesine, takdir olunan 990,00 TL duruşma vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı Argaz LPG Dolum Tevzii İnşaat San. ve Tic. A.Ş.’ye verilmesine, ödedikleri temyiz peşin harcın istekleri halinde temyiz edenlere iadesine, 28/03/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay