“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 03…2010 tarih ve 2009/187-2010/299 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava HUMK’nın 3494 sayılı kanunla değişik 348/1 maddesi hükmü gereğince miktar veya değer söz konusu olmaksızın duruşmalı olarak incelenmesi gereken dava ve işlerin dışında bulunduğundan duruşma isteğinin reddiyle tetkikatın evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davacının “POWERGOL” ibareli marka başvurusuna davalı şirketin “POWER” unsurlu markalarını mesnet göstererek yaptığı itirazının Markalar Dairesi Başkanlığı tarafından, markaların benzer olmadığı gerekçesiyle, reddedildiğini, ancak davalı tarafından bu red kararına karşı … … nezdinde yapılan itirazın kısmen kabul edilerek, davacı marka başvurusunun kısmen reddedildiğini, “POWER” ibaresinin davalı şirketin tekeline bırakılamayacağını, davacının “POWERGOL” ibareli markasının redde mesnet gösterilen markalardan farklı olduğunu, “POWERGOL” ibaresinin davacı şirket tarafından oluşturulan özgün bir marka olduğunu, markaların bir bütün olarak bıraktıkları izlenim esas alındığında markalar arasında iltibasa yol açacak derecede benzerlik bulunmadığını ileri sürerek, … …’in ilgili kararının iptalini, davacının “POWERGOL” ibareli marka başvurusunun talep edilen tüm hizmetler için marka olarak tescilini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı şirket vekili, davacının marka başvurusunun radyo ve TV yayıncılığı sınıflarında tescil edilmesi halinde müvekkilinin seri “POWER” unsurlu markaları ile iltibas yaratılacağını, davalının markasının reklam fonksiyonundan haksız istifade edileceğini savunarak, davanın reddini istemiştir.


Davalı … vekili, kurum işlem ve kararlarının hukuka uygun olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, davacının marka başvurusu ile davalının itiraza mesnet gösterdiği markalarının ortalama tüketiciler
nezdinde iltibas yaratacak derecede benzer oldukları, davacının marka başvurusundan çıkarılan hizmetlerin davalının markaları kapsamındaki hizmetler ile aynı/benzer olduğu, bu yüzden … …’in “POWERGOL” markası hakkında verdiği kısmi red kararının iptali koşullarının oluşmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 05,90 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 27.03.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay