“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen ….01.2011 tarih ve 2009/82-2011/7 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davacılar vekili tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen ….03.2013 günü hazır bulunan davacılar vekili Av. … ile davalı vekili Av. … dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkillerinden …’ın, “… Residence Hotel+şekil” ibareli markayı ….2006 tarihinden itibaren tescil ettirip otel hizmeti sektöründe kullandığını, diğer müvekkili şirketin oteli işlettiğini, davalı şirketin aynı mevkide olan otelinde “The Residence Comfort” unvanını kullanarak otel hizmeti verdiğini, ancak davalı tarafın “Residence” ibaresini öne çıkararak baskın biçimde kullandığını, bu şekildeki kullanımın davacı tarafın marka hakkına tecavüz teşkil ettiğini, iltibasa, karışıklığa yol açtığını, rezervasyon karışıklıkları yaşandığını, haksız rekabetin söz konusu olduğunu ileri sürerek, markaya tecavüz ve haksız rekabetin tespitini, önlenmesini, davalının ticari unvanının sicilden terkinini, şimdilik ….000,00 TL manevi ve 1.000,00 TL maddi tazminatın haksız rekabet nedeni ile tahsilini, ayrıca marka tecavüzünden kaynaklanan 1.000,00 TL maddi tazminat ve ….000,00 TL manevi tazminatın tahsilini, marka itibarının zarar görmesi nedeniyle 1.000,00 TL itibar tazminatının tahsilini ve hükmün ilanını talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili,davanın reddini savunmuştur.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna göre, davacının koruma altında olan markasına sadık kalmadığı, markanın asıl ayırt edici unsuru olan “…” ibaresini ve gemi dümeni biçimindeki şekil unsurunu tescil formuna sadık biçimde kullanmadığı, “Residence” ibaresinin konaklama hizmetlerinde faaliyet gösteren firmaların kullanabileceği türden bir kelime olduğu, bu tür kelimelerin ayırt ediciliğinin bulunmadığı veya çok zayıf olduğu, davacının tescillediği markadaki “Residence” sözcük unsurunun ayırt edicilik içermeyen tali unsur niteliğinde bulunduğu, davacının bu sözcükle ilgili olarak, üçüncü kişilerin 556 sayılı KHK’nın … ve …’nın 56, MK’nın …. maddelere uygun kullanımlarına karşı çıkma hakkının bulunmadığı, “ Residence ” ibaresinin marka sahibine tekelci bir hak sağlamayacağı, davalının “Residence” ibaresini, davacının kullanım tarzına benzeterek yazmadığı ve kullanmadığının sabit olduğu, davalının davacıya yanaşma gayretine ilişkin bir belirtinin bulunmadığı, davalının kullanımının karıştırmaya sebebiyet verecek nitelikte olmadığı, davalının marka kullanımının, markaya tecavüz veya haksız rekabet niteliği taşımadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı, davacılar vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacılar vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacılar vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, takdir olunan 990,00 TL duruşma vekalet ücretinin davacılardan alınarak davalıya verilmesine, aşağıda yazılı bakiye 5,90 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacılardan alınmasına, ….03.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay