“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ: … 4. FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 4. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 05.11.2010 tarih ve 2007/184-2010/250 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davacı-karşı davalı … Tekstil Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi vekili ve davalı-karşı davacı … Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi vekili tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 30.04.2013 günü hazır bulunan davacı-karşı davalı … Tekstil Tic. ve San. Ltd. Şti. vekili Av. … ile davalı-karşı davacı … Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. vekili Av. … dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri

Davacı vekili, müvekkilinin şirket ortaklarının daha önceden kurdukları benzer unvanlı şirket aracılığı ile 1979 yılında … markasını Türkiye’ de tescil ettirerek kullanmaya başladığını ve 1995 yılında … markasının limited şirketine devredilerek davacı şirket adına tescil ettirildiğini, markanın tanınan bir marka haline getirildiğini, davalının ise bir harf değişikliğiyle … markasını kullanmaya başlayarak müvekkilinin markasının tanınmışlığından yararlanmaya çalıştığını, davalı … firmasının yetkilisi …’ nın 1988 ve 1990 yıllarında …+… markası ile …+şekil+… TEKSTİL Sanayi ve Ticaret A.Ş markalarını tescil ettirdiğini ve bu markalar yerine müvekkilinin markası ile iltibas oluşturacak şekilde sadece … ibaresini kullanmaya başladığını, davalının markasının tescil ettirdiğinden daha farklı olarak kullanmak suretiyle müvekkilinin tanınmış … markası ile iltibas yaratarak haksız kazanç elde etmeyi amaçladığını, 1980′ li yıllarda davalıların hukuku aykırı eylemleri nedeniyle taraflar arasında 7.10.1993 tarihinde bir protokol imzalandığını, … isimli şahsın 1995 yılında davalı şirketi kurduğunu, 1996 yılında … ibaresi için marka başvurusu yaptığını, müvekkilinin itirazı üzerine … tarafından reddedildiğini, davalının bununla da yetinmeyerek 2001 yılından itibaren müvekkilinin markası ile iltibas oluşturan yeni marka başvuruları yaptığını, davalı şirket yetkilileri hakkında …

3. Asliye Ceza Mahkemesinde 2005/144 esas sayılı davada bilirkişilerin taklit ve iltibas durumunu tespit ettiklerini, müvekkili şirketin 2005 yılında gönderdiği ihtarname ile 7.10.1993 tarihli protokolünün feshedildiğinin bildirdiğini, 1996 yılında sonuçsuz kalan … marka başvurusunun 2006 yılında kendi adına tescil ettirmeyi sağladığını, davalının kötüniyetli olduğunu, … 3. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada müvekkilinin markasının hükümsüzlüğünün istendiğini, karşı dava olarak ise davalının … nolu … … ve … nolu …+şekil markalarının hükümsüzlüğünün istendiğini, … markasının gerçek hak sahibinin müvekkili olduğunu, davalı adına tescilli ticaret unvanındaki … çekirdek unsurunun da müvekkilinin tanınmış markasıyla karışıklığa sebebiyet verecek nitelikte olduğunu, davalıların eylemlerinin müvekkilinin maddi ve manevi olarak zarara uğramasına yol açtığını ileri sürerek davalı … firması adına kayıtlı …, …, …, … nolu markalar ile … başvuru nolu markanın hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine, davalı … firmasının unvanının çekirdek unsur olan … kelimesinin unvandan çıkarılarak ticaret sicilden terkinine, davalı … firması adına kayıtlı … adlı internet alan adının terkinini ve kullanımının önlenmesini, 2.500 TL maddi, 5.000 TL manevi tazminatın, 2.500 TL itibar tazminatının aynı davalıdan tahsilini, diğer davalının ise müvekkilinin markası ile iltibas yaratacak şekilde … ibaresini marka olarak kullanması ve bu tür ürünleri satması nedeniyle hukuka aykırılığının tespitine, durdurulmasına, davalının bu ibareyi kullanmasının önlenmesine, markaya tecavüzün ve haksız rekabetin tespitine, men’ ine ve ref’ ine, verilecek kararın ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri

Davalılar vekili, davacının aynı markaların iptali için … 3 nolu … 3. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nde açtığı 2006/697 sayılı dava olması nedeniyle derdestlik itirazında bulunduklarını, davacının 5 yıllık hak düşürücü süre içerisinde bu davayı açmadığını, müvekkilinin 1988 yılından beri … markasını kullandığını, sessiz kalma yoluyla hak kaybının söz konusu olduğunu, müvekkilinin geçen bu uzun süreler içerisinde … ibaresine ayırt edici nitelik kazandırdığını, korunmaya değer bir hak oluşturduğunu, davalılardan … Ltd. Şti. yetkilisi … ile … Kolektif Şirketi arasında 1993 yılında yapılan protokol ile … markasının hangi ürünlerde kimin tarafından kullanılacağı hususunda mutabık kalındığını, davacının … markasının 2000 yılında devraldığını, davacı şirket ile markayı devraldığı şirketin yetkililerinin aynı kişi olduğunu, davacının gerek protokol tarihinde gerekse devir tarihinde müvekkilinin markalarından ve kullanımından haberdar olduğunu ve buna muvafakat ettiğini, davacının markasının tanınmış marka olmadığını, davacının markalarına tecavüzünün ya da haksız rekabetinin söz konusu olmadığını, savunarak davanın reddini istemiştir.

Davalılardan … Tekstil Ltd. Şti. karşı davasında, müvekkilinin … marka tescillerine rağmen davacı-karşı davalının müvekkiline ait markalar ile iltibas yaratacak şekilde …, … … … markalarını tescil ettirdiğini, … tarafından yapılan bu tescillerin haksız olduğunu, … ve … asli unsurlu marka tescillerinin mümkün olmadığını, davacının 1993 tarihli protokolü feshederek müvekkiline karşı dava açtığı için davacının kötü niyetli olduğunu, karşı dava yönünden sessiz kalma yoluyla hak kaybının söz konusu olmadığını, davalının marka tescillerinin kötü niyetli olduğunu, yine davacının ticaret unvanındaki kök unsur olan … ibaresinin de sicilden çıkarılmasının gerektiğini, ayrıca davacının … internet alan adında kullandığı … ibaresinin de müvekkilinin markası ile iltibas yarattığını ileri sürerek davacı-karşı davalı adına tescilli …, …, …, …, …, … nolu markaların hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine, davacı-karşı davalı adına ticaret unvanında kayıtlı… ibaresinin ticaret sicilinden terkinine, karşı taraf adına tahsis edilmiş olan… alan adının terkinine ve kullanılmasının önlenmesine, karşı tarafın, müvekkilinin marka hakkına tecavüz fillerinin durdurulmasına, verilecek kararın gazetede ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, toplanan kanıtlar, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davalı-karşı davacıya ait … nolu … biçimindeki tescil başvurusunun dava tarihi itibariyle marka tescili söz konusu olmadığından bu markayla ilgili talebin reddi gerektiği, derdestlik iddiasına konu … 3 nolu FSHHM’nin 2006/697 esas sayılı dosyasında … Tekstil Ltd. Şti. tarafından açılan davada … Tekstil Ltd. Şti adına tescilil … markasının hükümsüzlüğüne karar verilmesinin talep edildiği, bu talebin kabul edilmemesi halinde ise terditli olarak … Tekstil Ltd. Şti.nin markasının davalı markasına tecavüzde bulunmadığının ve bu anlamda tecavüzün mevcut olmadığının tespitinin talep edildiği, karşı davada ise, davacı-karşı davalı … Tekstil Ltd. Şti.nin … ibaresini kendi adına tescilli marka biçiminde kullanması nedeniyle haksız rekabetin tespiti ve davalının bu ibareyi kullanmasının önlenmesi, … markası ile şekil+… markalarının kullanmama nedeniyle hükümsüzlüğünün talep edildiği, işbu davanın 2006/697 esas sayılı dava tarihinden sonra açıldığı, açıklanan nedenlerle marka hükümsüzlüğü talebi yönünden yapılan derdestlik itirazının reddine karar verildiği, tarafların sahip ya da hakim pozisyonda ortağı veya temsile yetkili kişisi oldukları 1993 tarihli protokol ile birlikte her iki tarafın birbirinden haberdar olduğu, her iki tarafında birbirlerinin ticaret unvanlarından, markalarından ve markasal kullanımlarından haberdar oldukları, buna rağmen tarafların karşılıklı olarak birbirlerinin marka tescilleri hakkında hükümsüzlük talebinde bulunmadıkları, dava tarihi itibariyle yaklaşık 14 yılı aşkın bir süreden beri her iki tarafında birbirinin markalarına ve markasal kullanımlarına sessiz kaldıkları, böylece sessiz kalma yoluyla hak kaybı nedeniyle her iki tarafında talep ve dava haklarını yitirdikleri, taleplerinin TMK 2. maddesi anlamında hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olduğu, gerek davacı-karşı davalı … Tekstil Ltd. Şti.’nin gerekse davalı-karşı davacı … Tekstil Ltd. Şti.’nin ticaret unvanlarında yer alan … ve … ibareli çekirdek unsurların da her iki işletme arasında bir karıştırma ihtimaline yol açmadığı, davacı-karşı davalı şirketin 1979 yılındaki kolektif şirket haliyle unvan tescilinde de … ibaresinin yer aldığı, davalı-karşı davacının da kurulduğu 1995 tarihinden beri … sözcüğünün ticaret unvanında yer aldığı , her iki tarafın birbirlerin ticaret unvanlarından 1995 yılından bu yana haberdar oldukları dolayısıyla ticaret unvanlarında yer alan … ve … ibarelerinin terkini talepleri bakımından da sessiz kalma yoluyla hak kaybının söz konusu olduğu, ayrıca bu iki firmanın sektörde farklı işletmeler olarak bilinip tanındığı, davacı-karşı davalının en eski internet alan adı kullanımının Mart 1998 tarihine kadar geri gittiği, davalı-karşı davacının ise en eski internet alan adı tescilinin Kasım 1999 olduğu, aynı sektörde faaliyet gösteren, aralarında geçmişte protokol yapılan, marka tescil başvurularını … nezdinde izleyen ve gerektiğinde itirazda bulunan şirketlerin birbirlerinin internet sayfalarından ve alan adlarından haberdar olmamalarının düşünülemeyeceği, internet alan adları yönünden de sessiz kalma yoluyla hak kaybının söz konusu olduğu, tescilli markaların kullanılmalarının marka hakkına tecavüz ya da haksız rekabet oluşturmayacağı, tescilli markayı taşıyan ürünleri satan davalı …Eşarpları Ltd. Şti.’nin de eyleminin davacı-karşı davalının marka hakkına tecavüz ya da haksız rekabet teşkil etmeyeceği gerekçesiyle asıl ve birleşen davanın reddine karar verilmiştir.

Yargıtay Kararı

Kararı, davacı-karşı davalı … Tekstil Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi vekili ve davalı-karşı davacı … Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi vekili temyiz etmiştir. Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı-karşı davalı … Tekstil Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi vekili ve davalı-karşı davacı … Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı-karşı davalı … Tekstil Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi vekili ve davalı-karşı davacı … Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, takdir olunan 990,00 TL duruşma vekalet ücretinin davacı-karşı davalıdan alınarak davalı-karşı davacı … Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye verilmesine, takdir olunan 990,00 TL duruşma vekalet ücretinin davalı-karşı davacı … Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.’den alınarak davacı-karşı davalıya verilmesine, istek halinde aşağıda yazılı 12,50 TL harcın temyiz eden davacı-karşı davalı … Tekstil Tic. ve San. Ltd. Şti. ve davalı-karşı davacı … Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye ayrı ayrı iadesine, 02.05.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay