“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … …. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen …/05/2011 tarih ve 2009/279-2011/188 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalı şirketin “DERBY” ibaresini marka olarak tescil başvurusunda bulunduğunu, müvekkilinin başvuruya yaptığı itirazın … … tarafından nihai olarak reddedildiğini, oysa “DERBY” ibaresinin tescili halinde müvekkiline ait “DERBY” ibareli marka ile karışıklığa yol açacağını, ayrıca müvekkiline ait “DERBY” markasının tanınmış olduğunu, davalının, müvekkiline ait markanın itibarından haksız olarak yararlanacağını ve markanın itibarını zedeleyeceğini, davalının marka başvurusunda kötüniyetli olduğunu ileri sürerek, … …’nun 29.09.2009 tarih ve 2009-M-4492 sayılı kararın iptaline, başvurunun marka olarak tescil edilmiş olması halinde hükümsüzlüğünün tespiti ve sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı … vekili, markaların kapsamlarında yer alan sınıfların farklı olması nedeniyle başvuru sahibinin haksız yarar sağlaması veya davacı markalarının ayırt ediciliğini zedelemesinin mümkün olmadığını, “DERBY” ibaresinin herkesçe kullanılabilecek ve ayırt edici karakteri zayıf olan bir ibare olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.


Davalı şirket vekili, uzun yıllardır dava konusu ibareyi kullanan ve usule uygun biçimde tescil ettirmek isteyen müvekkilinin kötüniyetle hareket ettiği veya haksız rekabet yarattığı iddialarını kabul etmediklerini, davacı markası ile müvekkiline ait markanın görsel olarak farklılıklar içermesi nedeniyle ayniyetten söz edilemeyeceğini, ayrıca markaların kapsamlarında yer alan mal ve hizmet sınıflarının farklı tüketici kitlesine hitap ettiğini ve birbiriyle uyuşmadığını, davacı markasının tanınmış olmadığını, “DERBY” ibaresinin Türkiye’de yaygın kullanımı olan ve ayırt ediciliği düşük bir kelime olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.

…/…

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davacı markaları kapsamı ile davalı firmanın tescil talep ettiği sınıflar arasında ayniyet, benzerlik ya da ilişkili olma hali bulunmadığı, davacı markası ile davalı başvurusu arasında her ne kadar işaretler yönünden benzerlik bulunduğu tespit edilmiş ise de kapsadıkları ürün grupları birbirinden farklı bulunduğundan, davalı başvurusunun tescili halinde, markalar arasında 556 sayılı KHK’nin …/…-b maddesi uyarınca iltibas tehlikesinin oluşmayacağı kanaatine varıldığı, davacıya ait “DERBY” markasının “traş bıçağı” emtiasında tanınmış olarak kabul edilmesi gerektiği, davacı markasının ilgili olduğu emtianın erkeklere yönelik kişisel kullanıma ilişkin bir emtia olduğu, davalı markasının tescil kapsamında yer alan ürünlerden “şemsiyeler, plaj şemsiyeleri ve bastonlar, şemsiye sopaları” da kişisel kullanıma özgülenmiş ürünler olarak dikkat çektiği, davacının “tanınmış marka imajı”nın davalı markasının tescil edilmek istendiği “şemsiyeler, plaj şemsiyeleri ve bastonlar, şemsiye sopaları” gibi ürünlere transfer edilmesi ve bu ürünlerde “sağlam-güçlü-kaliteli” algısının transferinin söz konusu olabileceği, davacı markasının tanınmışlık sağladığı hizmetlerin tüketici profili ile dava konusu markanın emtia listesindeki farklı malların tüketici profili dikkate alınarak yapılan değerlendirme neticesinde, davalı markaları farklı sınıflarda olmasına karşın, tescil edilmesi durumunda …. sınıfta yer alan “şemsiyeler, plaj şemsiyeleri ve bastonlar, şemsiye sopaları” bakımından 556 sayılı KHK’nin …/….maddesi anlamında davacının “markasının tanınmışlığından” istifade ederek haksız yarar elde etmesinin, markanın itibarına zarar vermesinin veya ayırt edici karakterini zedelemesinin gerek … kararının iptali gerekse hükümsüzlük talebi bakımından söz konusu olacağı kanaatine ulaşıldığı, davalının kötüniyetli olduğunun davacı tarafça ispatlanamadığı gerekçesiyle, davanın kısmen kabulü ile … …’nun 29.09.2009 tarih ve 2009-M-4492 sayılı kararının davaya konu marka başvurusunda yer alan …. sınıftaki emtianın tümü yönünden kısmen iptaline, davaya konu marka başvurusu tescilli olmadığından hükümsüzlüğün tespiti istemine ilişkin dava hakkında karar vermeye yer olmadığına karar verilmiştir.


Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, taraf vekillerinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, taraf vekillerinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 05,90 TL temyiz ilam harcının temyiz eden taraflardan ayrı ayrı alınmasına, 29.04.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay