“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … …. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen ….02.2011 tarih ve sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı İddia ve Görüşleri

Davacı vekili, müvekkili şirketin dondurma ve buzlu gıda mamullerinde tanınan “PANDA ZERO” ibareli markanın sahibi olduğunu, davalının, bu marka ile karıştırma ihtimali bulunacak derecede benzer nitelikteki “COKE ZERO” ibaresini marka olarak tescil ettirmek üzere davalı …’ye başvuruda bulunduğunu, müvekkilinin başvuruya itirazının … tarafından reddedildiğini ileri sürerek 2009-M-3575 sayılı … kararının iptaline, tescili halinde markanın hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı İdia ve Görüşleri

Davalı … vekili, davalı başvuru ile davacı markasının arasında işaret ve kapsamlarındaki mal/hizmetler bakımından benzerlik bulunmadığını, karıştırılma ihtimalinden de söz edilemeyeceğini, savunarak davanın reddini istemiştir.


Davalı … Coca Cola Company vekili, müvekkil şirkete ait dünya çapında tanınmış “COCA COLA ZERO” markalarının devamı niteliğinde olan “COKE ZERO” markasının davacının “PANDA ZERO” markası ile benzer olduğu ve haksız kazanç elde edeceği iddiasının dayanaksız olduğunu, taraf markalarında yer alan “PANDA” ve “COKE” ibarelerinin ayırt ediciliği sağladığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı

Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; davacı … davalı markalarının her ikisinin de şekil unsurunu içermeyen sözcük markaları olduğu, “zero” ibaresinin her iki markadaki ortak unsuru oluşturduğu, ancak “panda ve coke” ilaveleri nedeniyle 556 sayılı KHK’nın md. …/I-b maddesi anlamında benzerlik bulunmadığı, ortalama tüketicinin markaları “coke zero” ve “panda zero” şeklinde bir bütün olarak algılayacağı ve bu bütün içinde ayırt ediciliğe sahip “panda” ve “coke” ifadelerinin markasal olarak öne çıkacağı, 556 sayılı KHK’nın …/I-b maddesi kapsamında bir iltibas tehlikesinin söz konusu olmadığı, dava konusu “PANDA ZERO” markasının tanınmış marka olduğuna ilişkin bir kanıt bulunmadığı,iptali istenen … kararında bir isabetsizlik bulunmadığı, davalı markasının hükümsüzlüğü koşullarının oluşmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 05,90 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 29.04.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay

İlgili gönderiler