“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … …. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen …/05/2011 tarih ve 2010/150-2011/102 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı İddia ve Görüşleri

Davacı vekili, müvekkilinin … nezdinde tescilli NIDO markasının bulunmasına rağmen, davalı şirket tarafından 29., 30., 32. ve 35. sınıflarda yer alan mal ve hizmetler için NIDO marka başvurusunda bulunduğunu, bu marka başvurusuna müvekkilinin itiraz ettiğini, yapılan itirazın Markalar Dairesi Başkanlığı’nca sadece patates cipsleri bakımından kabul edildiğini, Markalar Dairesi Başkanlığı’nın söz konusu ret kararı üzerine müvekkili şirketin bu karara da itiraz ettiğini, söz konusu itiraz üzerine …’nın da itirazlarını kısmen nihai olarak reddettiğini, … kararının yerine bulunmadığını, davaya konu marka başvurusunun 556 sayılı KHK’nın …/…-b maddesi uyarınca müvekkilinin tescilli NIDO markaları ile karıştırılma ihtimaline yol açacak derecede benzediğini, hatta davaya konu marka ile başvuruya konu markaların aynı olduğunu, marka başvurusunun davalı tarafından kötü niyetle yapıldığını ileri sürerek … …’nın 2010-M-2267 sayılı kararının iptali ile “NİDO” marka başvurusunun tescili halinde tescilin hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı Görüşleri

Davalılar vekilleri davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı

Mahkemece, iddia, savunma ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davalıya ait marka ile davacıya ait marka arasında, 556 sayılı KHK’nın …/…-b maddesi anlamında, “Sebze ve meyve suları, bunların konsantreleri ve özleri,” açısından benzerlik bulunduğu ve davacı markası NIDO’nun tanınmış marka olduğunun ispat edilemediği gerekçesiyle … …’nın …/06/2010 tarih ve 2010/M-2267 sayılı kararının ”sebze ve meyve suları, bunların konsantreleri ve özleri ” yönünden iptaline, davalı şirket adına tescilli ‘’NİDO’’markasının sebze ve meyve suları, bunların konsantreleri ve özleri yönünden hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine, fazlaya dair talebin reddine karar verilmiştir.
Kararı taraf vekilleri temyiz etmiştir.


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, taraf vekillerinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, taraf vekillerinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 05,90 TL temyiz ilam harcının temyiz eden taraflardan ayrı ayrı alınmasına, 29.04.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay

İlgili gönderiler