“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … …. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen ….2010 tarih ve 2007/190-2010/424 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı İddia ve Görüşleri

Davacı vekili, müvekkili şirketin DALAN ibareli markaların sahibi olduğunu ve bu markanın … tarafından sektörel tanınmış marka olduğunun kabul edildiğini, GM Gıda Tarım Ürünleri Ltd. Şti.’nin müvekkili şirketin markasının birebir aynısı olan 2005/43743 sayılı ‘DALAN’ ibareli marka başvurusuna, bültende yapılan yayına müteakip 2000/24150 sayılı ‘dalan’ 166248 sayılı ‘dalan’, 111070 sayılı ‘dalan’ ibareli vs. markalarını mesnet göstererek yaptığı itirazın Markalar Dairesi Başkanlığı tarafından “markaların benzer olmasına rağmen, farklı nitelikte mallar/hizmetleri kapsadığından iltibasa yol açabilecek bir ilişkinin bulunmadığı” gerekçesiyle reddedildiğini, bu karara karşı yaptıkları itirazın ise … …’nın 2007-M-3775 sayılı kararı ile aynı gerekçelerle reddine karar verildiğini, oysa davalı şirketin müvekkili şirketin tanınmış markasından haksız yararlanmayı amaçladığını, başvurunun tüketicinin yanılmasına ve müvekkili ile bağlantı kurulmasına yol açacağını ileri sürerek … Kararının iptaline ve davalıya ait markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı Cevapları

Davalılar vekilleri davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı

Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, davalı başvurusuna konu ‘DALAN’ ibaresi ile itiraza gerekçe yapılan davacı adına tescilli “dalan” ibareli markalar arasında, işaretsel yönden ayniyet bulunmakta ise de, başvuru kapsamında bulunan 30 sınıftaki “çaylar, buzlu çaylar” emtiası yönünden tescil kapsamlarının da benzer olduğu, bu nedenle markalar arasında KHK’nın …/… (b) maddesi yönünden karıştırma ihtimalinin bulunduğu, ancak başvurudaki “şeker” emtiası yönünden tamamen markalar arasında karıştırma ihtimalinin bulunmadığı, her ne kadar davacı markası “temizlik ürünleri” yönünden KHK’nın …/… m. uyarınca tanınmışlık düzeyine ulaşmış ise de, başvuru markasının “şeker” emtiası yönünden tescil olunmasının davacı markasının ayırt edicilik düzeyine ve itibarına zarar vermeyeceği gibi tanınmışlıktan haksız yararlanma durumunun da söz konusu olmadığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile 30 (…) sınıfta ver alan “Çaylar, buzlu çaylar” ürünleri yönünden … …’nın 2007-M-3775 sayılı kararının iptaline, davalı adına tescil olunan 2005/43743 sayılı markanın 30 (…) sınıfta ver alan “Çaylar, buzlu çaylar” ürünleri yönünden hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine, diğer taleplerin reddine karar verilmiştir.


Kararı taraf vekilleri temyiz etmiştir.


…- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı … vekili ile davalı şirket vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


…- Davacı vekilinin temyiz itirazına gelince, mahkemenin gerekçeli kararı davacı vekiline …/05/2011 günü tebliğ edilmiş ve hüküm HUMK’nun 432’nci maddesinde yazılı süre geçirildikten sonra, davacı vekili tarafından 06/06/2011 tarihinde temyiz edilmiştir. Aynı Yasa’nın 432/…’ncü maddesine göre süresinden sonra yapılan temyiz istemleri hakkında mahkemece bir karar verilebileceği gibi, 01.06.1990 gün …-… sayılı İBK uyarınca Yargıtay tarafından da bu konuda bir karar verebileceğinden davacı vekilinin temyiz isteminin süre yönünden reddine karar vermek gerekmiştir.


SONUÇ: Yukarıda (…) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalılar vekillerinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, (…) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz isteminin süre yönünden REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 05,90 TL temyiz ilam harcının temyiz eden taraflardan ayrı ayrı alınmasına, 29.04.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay

İlgili gönderiler