“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … …. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen ….03.2011 tarih ve 2010/104-2011/64 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı … vekili ile davalı-birleşen davada davacı vekili ve birleşen davada davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı iddia ve Görüşleri


Davacı vekili, asıl davada, ticaret unvanı FASHİON POİNT TEKSTİL ÜRETİM A.Ş. olan müvekkilinin FP FASHİON POİNT+şekil ibareli …. sınıf ürünleri içeren markaların da sahibi olduğunu, 1993 yılından bu yana anılan unvan ve tescilli/tescilsiz kullanım ile anılan markanın tekstil piyasasında haklı bir üne ve tanınmışlığa ulaştığını, davalı şirketin müvekkili şirketin eski hissedarları tarafından kurulduğunu ve ….07.2008 tarihinde FASHİON POİNT ibareli …. ve 35. sınıf mal ve hizmetleri içeren marka tescil başvurusunda bulunduğunu, başvurunun 35. sınıf hizmetler bakımından itirazlarına karşın tesciline karar verildiğini, kararın haksız ve hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek …’nın 2010/M-2018 sayılı kararının iptaline, davalı adına tescil olunan markanın hükümsüzlüğü ile sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı iddia ve Görüşleri


Davalılar vekilleri, davanın reddini istemişlerdir.

Asıl dosya ile birleşen dosyaların davacıları Temas Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile Djins Haus Ltd. vekili, müvekkili şirketin ….07.2008 tarihinde FASHİON POİNT ibareli … ve 35. sınıf mal ve hizmetleri içeren marka tescil başvurusunda bulunduğunu, başvurunun …. sınıf ürünler bakımından 2008/26600 sayılı marka mesnet alınarak 556 sayılı KHK’nın …/b maddesi uyarınca reddedildiğini, bunun üzerine yapılan itirazı inceleyen …’nın 2010/M-2018 sayılı kararı ile itirazların tamamını reddettiğini,

müvekkilinin başvurusunun KHK’nın …/b maddesi dayanak alınarak reddinin hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek …’nın 2010/M-2018 sayılı kararının iptalini talep etmiş, ayrıca müvekkilinin 28.07.2008 tarihinde gerçekleştirdiği FASHİON POİNT ibareli …. sınıf ürünleri içeren 2008/44442 sayılı marka tescil başvurusunun Resmî Marka Bülteni’nde ilân olunduğunu, bunun üzerine davalı şirketin başvurunun reddi istemiyle itirazda bulunduğunu, Markalar Dairesi’nin davalı itirazını kabul ederek başvuruyu reddettiğini,

müvekkili vekilinin POİNT ibareli … ve …. sınıf ürünleri içeren markalarının bulunduğu, kazanılmış hak elde edildiği, bu nedenle reddin hukuka uygun bulunmadığı ve kaldırılması istemi ile gerçekleştirdiği itirazın …’nın 2010/M-768 sayılı kararı ile reddedildiğini, kararın haksız ve hukuka aykırı olduğunu, ileri sürerek bu … kararının da iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.


Asıl dosya ile birleşen dosyaların davacıları Temas Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile Djins Haus Ltd. vekili birleşen diğer dosyada da, davalının 05.05.2008 tarihinde FASHİON POİNT+şekil ibareli …. sınıf ürünleri içeren 2008/26600 kod numaralı marka tescil başvurusunda bulunduğunu, başvurunun Resmî Marka Bülteni’nde ilân olunduğunu, bunun üzerine müvekkilinin Point ibareli 2004/36345 ve POİNT ibareli 1995/164317 (9167) sayılı markalarına dayanarak başvurunun reddi istemi ile itirazda bulunduğunu, Markalar Dairesi’nin müvekkili itirazını kabul ederek başvuruyu reddettiğini, bunun üzerine davalı şirketin ret kararının kaldırılması için itiraz ettiğini, itirazın …’nın 2010/M-1830 sayılı kararı ile kabul edildiğini ve başvurunun devam ettirildiğini,

anılan kararın haksız ve hukuka aykırı olup müvekkilinin kazanılmış haklarını zarara uğrattığını, kurumun benzer başvurularda farklı kararlar vererek ve hatta vermiş olduğu kararları ile çelişecek biçimde müvekkili zararına yeni kararlar tesis ettiğini ileri sürerek …’nın 2010/M-1830 sayılı kararının iptaline, 556 sayılı KHK’nın …/b, …/a, …/b ve …/… madde hükümleri uyarında davalı adına tescil edilen markanın hükümsüzlüğü ile sicilden terkinine, davalı kurumun haksız eylemleri ve kararları nedeni ile müvekkili TEMAS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. uğradığı zarar ziyana karşılık ….000 TL maddî tazminatın davalı kurumdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.


Birleşen dosyalar davalı vekili davaların reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı

Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, “FASHİON POİNT” ibaresinin ilk olarak 1993 yılında tüm tekstil sektörünü kapsayacak biçimde davacı tarafından ticaret siciline ticaret unvanı olarak tescil ettirildiği, ….08.1997 tarihinde …. sınıf ürünler için ayrıca marka olarak tescilinin de sağlandığı, “FASHİON POİNT” ibaresinin tekstil sektöründe tanıtım vasıtası olarak kullanım önceliğinin de davacıya ait olduğu, davalı Temas Ltd. Şti’nin 2008/44442 sayılı başvurusunun konusu olan …. sınıf ürünlerin davacının markalarında bulunan …. sınıf ürünler ile aynı türden oldukları, zira bir birini tamamlayan niteliklerinin bulunduğu, diğer yandan davacının tescilli ticaret unvanın iştigal mevzuu içerisinde …. sınıf ürünlerin de bulunduğu, davalı Temas Ltd. Şti.’nin 2008/43970 sayılı FASHİON POİNT ibareli marka tescil başvurusunun …. sınıf ürünler bakımından 556 sayılı KHK’nın …/b maddesi uyarınca reddinin de hukuka uygun olduğu, davalı Temas Ltd. Şti’nin 2008/43970 sayılı başvurusunun 35. sınıf hizmetler bakımından tescil edilmesinin 556 sayılı KHK’nın …/…. maddesine aykırı olduğu, zira başvuru kapsamındaki hizmetlerin …. sınıf ürünlerle doğrudan bağlantısı bulunduğu gibi, davacının iştigal mevzuu içerisinde aynen yer aldıkları,

“FASHİON POİNT” ibaresinin markasal olarak kullanım önceliğinin davacıya ait bulunduğuna yönelik … kabullerinin ve buna uygun kararlarının hukuka uygun olduğu ve davalıya karşı zararlandırıcı haksız bir fiil olarak kabul edilmesinin mümkün bulunmadığı gerekçeleriyle, asıl dava bakımından, … …’nın 2010/M-2018 sayılı kararının 35. sınıf hizmetler bakımından iptaline, davalı adına tescil olunan ….2008 gün ve 2008/43970 sayılı markanın 35. sınıf hizmetler bakımından hükümsüzlüğü ile sicilden terkinine, birleşen … …. FSHHM’nin 2010/135 ve 2010/136 esas sayılı dosyaları bakımından, davacı Djins Haus Ltd. tarafından açılan … kararının iptali ve hükümsüzlüğü istemli davaların, bu şirketin tescilsiz kullanımının bulunmadığı ve … kararlarına itirazının bulunmadığı gerekçesiyle aktif husumet yokluğundan reddine, birleşen bu dosyalarda davacı Temas Ltd. Şti’nin açmış olduğu davaların reddine karar verilmiştir.

Kararı davalı … vekili ile davalı–birleşen dosya davacısı vekili ve birleşen dosya davacısı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı … vekili ile davalı-birleşen davada davacı vekili ve birleşen davada davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı … vekili ile davalı-birleşen davada davacı vekili ve birleşen davada davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 54,50 TL temyiz ilam harcının temyiz eden Temas Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti’den alınmasına, aşağıda yazılı bakiye 54,50 TL temyiz ilam harcının temyiz eden …’den alınmasına,29.04.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay