“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … …. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen ….02.2011 tarih ve 2009/123-2011/50 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı İddia ve Görüşleri

Davacı vekili, müvekkilinin 07.06.2007 tarihinde …/…, …/…, …, … ve 35/…, … sınıf mal ve hizmetleri içeren MED-LİNE YATAK&BAZA ibareli marka tescil başvurusunda bulunduğunu, 2007/31459 kod numarası verilen başvurunun … ve ….sınıf ürünler bakımından Resmî Marka Bülteni’nde ilân olunduğunu,

davalı şirketin MED-LİNE+ŞEKİL ibare ve biçimli 44.sınıf hizmetleri içeren markasını mesnet göstererek başvurunun reddi istemi ile itirazda bulunduğunu, Markalar Dairesi’nin davalı itirazını kabul ederek müvekkili marka tescil başvurusunun reddine karar verdiğini,

itiraz üzerine …’nın 2009/M-707 sayılı kararı ile itirazlarının reddedildiğini, müvekkilinin başvurusunun konusu olan işaret ile redde mesnet alınan davalıya ait markanın kapsamlarında yer alan ürünler itibarı ile ortalama alıcıları iltibasa düşürmesinin mümkün olmadığını, zira hem işaret ile markanın hem de kapsamlarında yer alan ürün ve hizmetlerin farklı olduğunu, davalı markasının tanınmış bir marka olmadığını,

kapsamlarında yer alan ürün ve hizmetler itibarı ile birbirleri ile irtibatlandırılmalarına ve bunun sonucu olarak başvurunun tescilinin davalı markalarının tanınmışlığından haksız yarar sağlamasının veya onun itibar ve ayırt edici karakterini zedelemesinin mümkün bulunmadığını ileri sürerek … kararının iptaline ve işlemlerinin tamamlanarak markanın tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri

Davalı … vekili, davacı başvurusunun konusu olan işaret ile redde mesnet alınan davalıya ait yaygın promosyon ve yoğun kullanım ile ayırt ediciliği ve tanınmışlığı bulunan markanın görsel ve sescil olarak irtibatlandırılacağını, her iki mal ve hizmetin de aynı işletmeden kaynaklanmış olabileceği yolunda ortalama tüketicileri ve yararlanıcıları yanılgıya düşürebileceğini savunarak davanın reddini istemiştir.

Davalı şirket vekili, müvekkili markasının sektöre damga vuran marka olarak ifade edildiğini, … Asliye …. Ticaret Mahkemesi’nin 2009/222 D.İş sayılı dosyasında marka değerinin ….706.350,00 TL olarak belirlendiğini, davacının başvurusunun tescilinin müvekkilinin belli bir tanınmışlığa ulaşmış markası ile ilişkilendirilmesinin kaçınılmaz olduğunu ve müvekkili markasının bilinirliğinden haksız yarar sağlayacağını savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı

Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamı uyarınca tescilli bir marka ile başvuru konusu işaret arasında iltibasa sebebiyet verebilecek derecede görsel, sescil ve anlamsal benzerlik olup olmadığının tespitinde marka ve işaretin ayırt edici ve baskın unsurları nazara alınarak münferit unsurlardan ziyade bütünü itibariyle bıraktıkları izlenimin nazara alınması gerektiği,

davalının markasının asıl ve ayırt edici unsurunun MEDLİNE ibaresinden oluştuğu, özel bir yazım karakteri ve şekil içermesine karşın görsel ve sescil olarak bu ibarelerin ayırt edicilikte ön plânda bulunduğu, başvuru konusu işaretin de asıl ve ayırt edici unsurunun MED-LİNE ibaresinden oluştuğu, başvuru kapsamında yer alan …. sınıf ürünlerin davalıya ait marka kapsamında yer alan hizmetlerle aynı türden olduğu, zira ortalama alıcı ve yararlanıcılar tarafından işaret ve belli bir bilinirliği bulunan markanın benzerliğinin derecesinin yüksekliği karşısında bir şekilde ilişkilendirilmelerinin mümkün olduğu, her iki markanın birbirleriyle idarî ve ekonomik olarak bağlantılı şirketelere ait olduğu yönünde algılamada bulunulabileceği,

bu nedenle davalının davacının marka tescil başvurusuna …. sınıf ürünler yönünden yaptığı itirazın haklı olduğu, buna karşın …/…. sınıf ürünlerin marka ve işaret benzer bulunmasına karşın ortalama alıcı ve yararlanıcılar tarafından ilişkilendirilmesinin mümkün bulunmadığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, … …’nın 2009/M-707 sayılı kararının başvuru kapsamındaki …/…. sınıf ürünler bakımından iptaline, sair taleplerin reddine karar verilmiştir.
Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, taraf vekillerinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, taraf vekillerinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 05,90 TL temyiz ilam harcının temyiz edenlerden ayrı ayrı alınmasına, 29.04.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay

İlgili gönderiler