“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 3. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 21.12.2010 tarih ve 2008/19-2010/324 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davalılar vekili tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 04.06.2013 günü başkaca gelen olmadığı yoklama ile anlaşılıp hazır bulunan davacı vekili Av. … dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin bilgisayar yazılımı üreten bir firma olduğunu, “… ” isimli bilgisayar programının ve TPE’de tescilli markanın sahibi olduğunu, davalılar adresinde 20.09.2004 tarihinde yetkili mahkeme tarafından verilen arama kararı uyarınca aynı tarihli aramada lisans hakları müvekkiline ait olan … isimli bilgisayar programının “… ” gibi modüllerinin izinsiz olarak korsan tabir edilen biçimde kullanıldığı ve iş yerindeki bir adet bilgisayarda yüklü olduğunun tespit edildiğini, davalı eyleminin müvekkilinin eser üzerindeki çoğaltma mali hakkına tecavüz oluşturduğunu, FSEK 68. madde uyarınca dava konusu bilgisayar programı üzerindeki haklarının ihlali nedeniyle mutad bedelin 3 katı tutarında tazminat talep ettiklerini ileri sürerek şimdilik 3.000 TL tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiş, 10.05.2010 havale tarihli ıslah dilekçesi ile 96.151,50 TL’nin faizi ile tahsilini talep etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar vekili, dava konusu aramanın … Ltd. Şti’ne ait işyerinde yapıldığını, dava konusu programın müvekkili gerçek kişinin ticari faaliyetlerinde kullanılmadığını ve hiçbir sorumluluğunun olmayacağını, taraf sıfatı bulunmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davacının “… ” adlı yazılımının FSEK 18/2 hükmü uyarınca mali haklarını kullanma yetkisine sahip olduğu, yazılımın FSEK 2/1-2 bendi anlamında dil ve yazı ile ifade olunan bilgisayar programı türünde ilim edebiyat eseri niteliğini taşıdığı, davalının izinsiz olarak iş yerindeki bilgisayarın harddiskine kayıt ederek çoğalttığı, davalı …’in diğer davalı … Planına Ltd. Şti’nin kurucu ortağı, eylem ve dava tarihinde temsil ve ilzama yetkili müdürü olduğu, BK. 50 ve dava ve eylem tarihinde yürürlükte bulunan FSEK 74. madde uyarınca davalıların müteselsilen sorumlu bulundukları, FSEK 68. madde uyarınca değiştirme (haksız fiil) tarihi olan 21.09.2004 tarihi itibariyle rayiç bedelin tespitinde, davacının olay tarihinde liste üzerinden %30 indirim uygulaması da dikkate alınarak, davalıların sözleşme yapılmış olsaydı ödemesi gereken bedelin 45.088,05 TL olarak tespiti gerektiği, telif tazminatının ise bunun üç katı olan toplam 135.264,15 TL ve ıslah ile talep edilen 96.151,50 TL’ye hükmedilmesi gerektiği gerekçesiyle davanın kabulü ile FSEK 68. maddesi uyarınca tespit edilen ve liste üzerinden %30 indirimli rayiç bedele göre hesaplanan 3×45.088,05 TL olmak üzere sonuç olarak 135.264,15 TL’den ıslah sonrası talep edilen 96.151,50 TL’nin tespitin yapıldığı 20.09.2004 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiştir.


Kararı, davalılar vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalılar vekilinin … Ltd. Şti. yönünden tüm temyiz itirazlarının, … yönünden ise aşağıdaki bent dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.


2- Ancak, Mahkemece davalı …’in diğer davalı şirketin kurucu ortağı ve eylem tarihinde temsil ve ilzama yetkili müdür olduğu, BK. 50. ve eylem ve dava tarihinde yürürlükte bulunan FSEK 74. maddesi uyarınca davalı şirket ile birlikte müteselsilen sorumlu olduğu gerekçesiyle hüküm kurulmuş ise de, bu davalı hakkında… 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ceza davası açıldığı dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Bu durumda ceza davasının işbu davanın sonucunu etkileme ihtimali bulunduğundan bekletici mesele olarak kabul edilmesi ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.


SONUÇ:

Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalılar vekilinin… Ltd. Şti. yönünden tüm temyiz itirazlarının, … yönünden ise sair temyiz itirazlarının reddine, kararın (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı … yönünden BOZULMASINA, takdir olunan 990,00 TL duruşma vekalet ücretinin davalı şirketten alınarak davacıya verilmesine, aşağıda yazılı bakiye 6.549,60 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalı … İnş. San. Tic. Ltd. Şti’den alınmasına, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz eden davalı …’e iadesine, 06.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.