“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … …. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen …/02/2011 tarih ve 2009/251-2011/34 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin 1967 yılında “Arzum” ibareli markasının ilk olarak 1966 yılında tüketici ile buluştuğunu, … nezdinde en eski tescilinin 1986 yılında olduğunu, “Arzum” kelimesini ihtiva eden bir çok tescilli markalarının bulunduğunu, anılan markayı nizasız ve fasılasız uzun yıllar kullanılarak maruf ve meşhur hale getirildiğini, ayırdedici nitelik kazandığını, … tarafından tanınmış marka statüsünde bulunduğunu, WIPO nezdinde tescillerinin olduğunu, müvekkilinin tanınmış markası “Arzum”u 27’inci sınıfa dahil emtialar yönünden de … nezdinde tescil ettirmek istediğini, başvurularının davalı … tarafından davalı şirketin ….04.1987 tarih ve 97426 sayılı “Arzum” ve 01…2007 tarih ve 2007/58294 sayılı “Arzum” ibareli markalarının mesnet gösterilerek kabul edilmediğini, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’na yaptıkları itirazın da reddedildiğini, redde mesnet gösterilen 2007/58294 sayılı olan markanın hükümsüzlüğü talebi ile açtıkları davanın bekletici mesele yapılmasını ya da birleştirilmesini talep ettiklerini, marka üzerindeki öncelik hakkının o markayı ihdas ve istimal eden ve piyasada maruf hale getiren kişiye yani müvekkiline ait olduğunu, ilk olarak tescilsiz bir işaret kullanma sonucu ayırdedicilik sağlamışsa işaret sahibinin aynı markanın başka bir kişi adına tescilli olması halinde dahi adına tescil hakkının bulunduğunu, kötüniyetli davalı tescilinin de korunamayacağını, müvekkilinin aynı ibareden oluşan ticaret ünvanı sebebiyle de markanın kullanılmasında öncelik hakkının olduğunu ileri sürerek …’nin 2009-M-3265 sayılı kararının iptalini, “Arzum” ibareli markanın 27. sınıflarda tesciline ilişkin talebin kabulünü, davalı şirketin 2007/58294 sayılı kötüniyetli “Arzum” ibareli marka başvurusunun reddini, anılan davalı markasının hükümsüzlüğünü talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı … vekili, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararının yerinde olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.


Davalı Royal Halı İplik Tekstil Mobilya San. Tic. A.Ş vekili, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, taraf markalarının aynıyet derecesinde benzer olduğu, davacı markasının tanınmış marka olarak addedilmesinin 556 Sayılı KHK md…./l-b hükmünün uygulanabilirliğini ortadan kaldırmadığı, davacı iddialarından öncelik hakkı, kullanım neticesinde hak sahipliği ve benzeri iddiaların davaya konu olayda değil, red kararına gerekçe olarak gösterilen markanın tescil başvurusuna yapılacak itiraz, bu itiraza ilişkin olarak … tarafından verilen kararın iptali davasında ileri sürülebileceği, davalı markasının … tarafından resen red kararına mesnet yapıldığından davalı şirkete husumet yöneltilemeyeceği gerekçesiyle Royal İplik Tekstil Mobilya Sanayii Ticaret A.Ş’ye karşı açılan davanın husumetten reddine, …’ye karşı açılan davanın esastan reddine karar verilmiştir.


Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına, … Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararının alındığı tarihteki koşullara göre değerlendirilmesi gerektiğinden hükümsüzlük davasının sonucunun beklenmesine gerek bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 05,90 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, ….04.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay