“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada Ankara 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 16/12/2015 gün ve 2012/229 – 2015/415 sayılı kararı onayan Daire’nin 02/10/2017 gün ve 2016/2335 – 2017/4918 sayılı kararı aleyhinde asıl ve birleşen davada davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Asıl-birleşen davada davacı vekili, müvekkilinin ‘‘Şekil+ETİ FORM, Şekil+FORM, ETİ FORM, ETİ FORM, ETİ FORM, FORMDAKAL, FORMPUAN, FORMBALL, FORM YE FORMDA KAL, FORM YE FORMDA KAL, ETİ FORM, FORM, FORM PLUS, FORM EXTRA, ETİ FORM TAHILLI’’ ibareli tescilli markalarına iltibas ve tecavüz oluşturan, onların tanınmışlığından haksız yarar sağlayacak ve itibarını zedeleyecek olan, yine ‘‘ETİ FORM’’ sözcüğünü de içeren müvekkili tasarımlarının aynısı olup onlardan belirgin biçimde farklı olmayan, davalıya ait 10.06.2010 gün ve 2010/38357 ve 2010/38353 kod numaralı, ‘‘DORUK ORFORM’’ ve ‘‘DORUK BİOFORM’’ ibare ve biçimli marka tescil başvurularının ilânı üzerine iltibas ve tanınmışlık ile tasarım hakkına tecavüz vakıasına dayalı başvuruların reddi itirazlarının önce Markalar Dairesi ve nihaî olarak da YİDK tarafından 2012/M-2905 ve 2012/M-3343 sayılı kararlarla reddedildiğini ileri sürerek, 30.sınıftaki ekmek ürünleri bakımından hukuka aykırı kurum kararlarının iptalini ve davalının markalarının hükümsüzlüğüyle sicilden terkinini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Asıl-birleşen davada davalılar vekilleri, ayrı ayrı davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, asıl ve birleşen davanın reddine dair verilen kararın asıl-birleşen davada davacı vekilince temyizi üzerine karar Dairemizce onanmıştır.


Asıl-birleşen davada davacı vekili bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebepler ile mahkemenin asıl ve birleşen davada davacının “FORM” ibare ve biçimli markalarıyla asıl ve birleşen davada davalının “DORUK ORFORM” ve “DORUK BİOFORM” ibare ve biçimli başvuruları arasında biçim, düzenleme ve tertip tarzı itibariyle görsel, sesçil ve anlamsal olarak ortalama tüketicileri iltibasa düşürecek derecede bir benzerlik bulunmadığı yönündeki gerekçesi
Dairemizin 22/02/2010 tarihli 2008/11099 Esas 2010/1990 Karar sayılı ilamı karşısında doğru görülmese de asıl ve birleşen davada davalının 2000/25510 sayılı “DORUK ORFORM+ŞEKİL” unsurlu ve 2000/25505 sayılı “DORUK BİOFORM+ŞEKİL” unsurlu markalarının dava konusu YİDK karar tarihlerinde halen ayakta olması ve tescilinin varlığı nazara alındığında başvuru markaları yönünden asıl ve birleşen davada davalı şirketin müktesep hakkının bulunması sebebiyle asıl ve birleşen davanın reddine dair mahkeme kararının sonucu itibariyle doğru olduğunun anlaşılmasına göre, asıl ve birleşen davada davacı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.


SONUÇ :

Yukarıda açıklanan nedenlerle asıl ve birleşen davada davacı vekilinin karar düzeltme isteminin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 27,10 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 389,49 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 13/06/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynakça ; Yargıtay