“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 07…2010 tarih ve 2010/140-2010/237 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 09.04.2013 günü hazır bulunan davacı vekili Av…. dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, “susurluk tostcusu” ibareli markanın, 27.04.2006 tarihinden itibaren davalı adına tesci edildiğini, oysa Susurluk tostunun ve ayranının, Susurluk İlçesi’ne özgü bulunduğunu, yıllardan beri ilçeyi tanıtan ürünler olarak ön plana çıktıklarını, bu nedenle anılan ibarenin 556 sayılı KHK’nun 7/1-c maddesi uyarınca marka olarak tescil edilemeyeceğini ileri sürerek, anılan markanın “yiyecek hizmetleri” yönünden hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davacının işbu davayı açmasında hukuki yararının bulunmadığını, davanın 5 yıllık hak düşürücü süre içinde açılmadığını, “susurluk tostcusu” ibareli markanın ticaret alanında herkes tarafından kullanılmadığı gibi cins ve vasıf da bildirmediğini, müvekkilinin yaptığı yatırımlarla söz konusu markaya ayırt edicilik kazandırdığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, herkesin kullanımına açık, genel anlam ifade eden, ayırt edici niteliği bulunmayan işaretlerin kimsenin tekeline bırakılamayacağı, ayrıca ürün adı, coğrafi ad ile bütünleşmiş, tanınmış durumda ise bunun da kimsenin tekeline bırakılamayacağı, somut olayda, Susurluk İlçesi’nin ekmeği ve peyniri ile tanındığı, Susurluk tostunun kuşaklardan kuşaklara aktarılarak, günümüze kadar geldiği, Susurluk tostunun ve ayranının meşhur olduğu, bu durumda ilgili sektörde herkes tarafından kullanılan, ürünün cins ve vasfını belirtilen, coğrafi kaynak gösteren, tasviri nitelikte olan “susurluk tostcusu” ibaresinin, “yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri” yönünden tescil edilemeyeceği gerekçesiyle davanın kabulüne, davalı adına … nezdinde tescilli “susurluk tostcusu” ibareli markanın, “yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri” yönünden hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.


Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, takdir olunan 990,00 TL duruşma vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, aşağıda yazılı bakiye 05,90 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, ….04.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay