“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen davada … 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 28/02/2012 tarih ve 2008/63-2012/37 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davacılar vekili tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 04/02/2014 günü hazır bulunan davacılar vekili Av… ile davalılar vekili Av…. dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davalının  İddia ve Görüşleri


Davacılar vekili, davalılardan… tarafından üretilen www.maxuma.com.tr adlı internet sitesinde piyasaya… markasıyla sunulan, diğer davalılar tarafından da pazarlanan spor ayakkabıları üzerinde müvekkillerine ait dünyaca tanınan tescilli markalarının ayırt edilemeyecek derecedeki benzerlerinin/aynılarının kullanıldığını, davalıların eylemlerinin markaya tecavüz ve haksız rekabet teşkil ettiğini ileri sürerek, davalıların markaya tecavüz ve haksız rekabetinin tespitini, durdurulmasını, önlenmesini, şimdilik 150.000 TL manevi tazminatın, 50.000 TL maddi tazminatın davalılardan tahsilini, hükmün ilanını talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar vekili, davanın reddini savunmuştur.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna göre, markayı oluşturan bileşenlerin ayrı ayrı değil, markaların bir bütün olarak karşılaştırılmasının gerektiği, dava konusu olayın çözümünde hem davacının tekel hakkı hem de davalının rekabet hakkının birlikte göz önünde bulundurulması gerektiği, tekel hakkının aşırı korunmasının rekabet hakkının ihlali sonucunu doğuracağı, rekabet hakkının aşırı korunmasının ise fikri mülkiyet hakkı sahibinin yani olayda marka hakkı sahibinin hakkının ihlali söz konusu olacağı, davalı tarafın ürünlerinde kullanmış olduğu marka ve şekillerin, ortalama tüketici bakımından davacının dava konusu etmiş olduğu üç ve dört çizgi markaları ile karıştırılması ihtimalinin bulunmadığı, ortalama tüketicide davacı ve davalı ürünlerinin aynı veya bağlı teşebbüsten geldiği zannını uyandıracak bir durumun olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.


Kararı, davacılar vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacılar vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

 Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacılar vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 04,05 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacılardan alınmasına,takdir olunan 1.100,00 TL duruşma vekalet ücretinin davacılardan alınıp davalılara verilmesine, 04/02/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay