“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : BAKIRKÖY 1. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 03/04/2012
NUMARASI : 2010/227-2012/65

Taraflar arasında görülen davada Bakırköy 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 03.04.2012 tarih ve 2010/227-2012/65 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 04.02.2014 günü hazır bulunan davacılar vekili Av. M.. D.. ile davalı vekili Av. İ. T. dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacılar vekili, davalının müvekkilleri adına 18, 25, 35 ve 40. sınıflarda tescilli “H. & C.” markasına tecavüzde bulunarak, anılan markalı bay ve bayan gömleklerini izinsiz olarak üretip sattığını, bu suretle müvekkillerinin maddi ve manevi zarara uğradıklarını ileri sürerek, davalının müvekkili şirketler adına tescilli marka hakkına tecavüz niteliğindeki eylemlerinin durdurulmasını, bu eylemler sonucu üretilen ürünlere el konulmasını, her bir müvekkil için 200.000,00 TL maddi, 100.000,00 TL manevi tazminatın haksız fiilin tespit edildiği 08.04.2010 tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte davalıdan tahsilini ve hükmün ilanını talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davaya konu ürünlerin müvekkiline ait olmayıp, müvekkilinin deposuna başkası tarafından emaneten bırakıldığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre davalının, davacılara ait markalarla taklit bay ve bayan gömleği üretip satışını yaptığı, davalı ürün ve ambalajlarının kalitesiz olduğu, belirtilen bu durumun davacıların marka haklarına tecavüz oluşturduğu, lisans bedeline göre hesaplanan davacıların her birinin zararının 30.000,00’er TL olduğu, davalı ürünlerinin kalitesizliği dikkate alındığında davacıların manevi tazminat talep edebilmeleri için BK’nın 49. maddesinde öngörülen unsurların da olayda gerçekleştiği gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile davalının, davacıların marka haklarına tecavüz ettiğinin tespiti ile tecavüz eylemlerinin durdurulmasına ve giderilmesine, her bir davacı için 30.000,00 TL maddi, 25.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan tahsiline, maddi tazminatlar için haksız fiilin oluştuğu 08.04.2010 tarihinden itibaren işleyecek değişik oranlarda avans faizi, manevi tazminatlar için ise aynı tarihten itibaren işleyecek değişik oranlarda yasal faiz uygulanmasına, hüküm fıkrasının masrafı davalıdan alınmak üzere gazetede ilanına, fazlaya ilişkin taleplerin reddine karar verilmiştir.


Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


1-Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmaması ile mahkemece manevi tazminat olarak takdir edilen 25.000,00 TL’nin tefhim edilen kısa kararda duruşma tutanağına 25 TL olarak yazılmasının maddi hataya dayalı bir yazım yanlışı niteliğinde olması karşısında davacılardan L. Profile A.Ş. vekilinin yerinde görülmeyen tüm, davalı vekilinin ise aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.


2-Dava, davalının davacılar adına tescilli “H. & C.” markalı gömlekleri izinsiz olarak üretip satması nedeniyle markaya vaki tecavüzün tespit ve durdurulması ile davacıların uğradığı maddi ve manevi zararların tazmini istemlerine ilişkindir.


Mahkemece, davalının davacılar adına tescilli “H. & C.” markasını izinsiz olarak kullanması sonucu bay ve bayan gömlekleri üretip satması nedeniyle davacıların her biri yararına ayrı ayrı maddi ve manevi tazminatlara hükmedilmiştir. Davalının tecavüze konu eylemi, anılan markayı taşıyan bay ve bayan gömleklerinin üretimi ve satımına ilişkindir. Davaya konu marka TPE nezdinde 25. sınıf kapsamındaki emtialarda davacılardan L. Profile A.Ş. adına, 18, 35 ve 40. sınıflar kapsamındaki emtia ve hizmetlerde ise davacı H. & C. Ltd. Şti. adına kayıtlıdır. 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 6. maddesinde, bu Kanun Hükmünde Kararname ile sağlanan marka korumasının tescil yoluyla elde edileceği düzenlenmiş olup, aynı KHK’nın 9. maddesinde ise marka tescilinden doğan hakların münhasıran marka sahibine ait olduğu belirtilerek, marka sahibinin maddede belirtilen fiillerin önlenmesini talep edebileceği düzenlenmiş, 61. maddede marka hakkına tecavüz sayılan haller belirtilmiş, 62. maddede ise marka hakkı tecavüze uğrayan marka sahibinin, mahkemeden marka hakkına tecavüz fiillerinin durdurulması, tecavüzün giderilmesi, maddi ve manevi zararın tazmini ile isteyebileceği diğer talepler düzenlenmiştir. Değinilen bu yasal hükümler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, tescilli bir markaya tecavüz halinde 556 sayılı KHK’nın marka sahibine tanıdığı hak ve yetkileri kullanacak olan kişinin tecavüze konu markanın sicilde adına kayıtlı olduğu kişi olup, marka sahibi bu hakkını kullandığında başkasının bu hakkı kullanma yetkisi mevcut değildir. Somut olaya gelindiğinde, davaya konu tecavüz eylemi davalının Türkiye’de “H. & C.” markalı gömlekleri izinsiz olarak üretip, satmasına dayandırılmış olup, bu şekilde yapılan tecavüz eylemi söz konusu markanın davacılardan L. Profile A.Ş. adına TPE nezdinde 25. sınıfta tescilli bulunan emtialarına yönelik olduğundan davalının eylemlerinden zarara uğrayan marka sahibi anılan davacı olup, davalının tecavüzüne konu emtia sınıfının dışında kalan mal ve hizmetler için anılan markayı adına tescil ettiren diğer davacı H. & C. Ltd. Şti’nin bu davayı açma hakkı bulunmamaktadır. Bu itibarla, davalının eylemi sonucu ihlale uğrayan marka yönünden davalıya karşı ileri sürebileceği yasal bir hakkı olmayan davacı H. & C. Ltd. Şti. tarafından açılan davanın husumetten reddine karar verilerek, kısmen kabul kararının sadece marka hakkı ihlale uğrayan diğer davacı yönünden verilmesi gerekirken, yazılı şekilde H. & C. Ltd. Şti. yararına da davanın kısmen kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiş, kararın bu nedenle davalı yararına bozulması gerekmiştir.


3-Bozma neden ve şekline göre, davacı H. & C. Ltd. Şti. yönünden yapılan temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına karar vermek gerekmiştir.


SONUÇ:

Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı L. Profile A.Ş. vekilinin tüm, davalı vekilinin ise diğer temyiz itirazlarının reddine; (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davalı yararına BOZULMASINA; (3) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı H. & C. Ltd. Şti. vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, takdir olunan 1.100 TL duruşma vekalet ücretinin davacılardan alınarak davalıya verilmesine, aşağıda yazılı bakiye 4,05 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, ödedikleri temyiz peşin harcın istekleri halinde temyiz eden davalılara iadesine, 06.02.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay