“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 19.04.2012 tarih ve 2011/604-2012/147 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalı … ile müvekkilinin geçmişte ortak sarraf dükkanı çalıştırdığını, işyerinin resmiyette davalı …’e devredilmesine rağmen müvekkili ile ortaklıklarının 2010 yılı Haziran ayına kadar devam ettiğini, davalıların halen aynı iş yerinde birlikte çalıştıklarını, … ismi müvekkiline ait olmasına rağmen bu ismin halen davalılar tarafından kullanılmaya devam edildiğini, müvekkilinin tüm uyarılarına rağmen dükkanın ismini değiştirmediklerini, davalıların müşteri çevresine müvekkilinin sarraflığı bıraktığı, … ‘dan ayrıldığı gibi gerçek olmayan bilgileri yaymaya çalıştıklarını, davalıların bu eylemlerinin haksız rekabet yarattığını ileri sürerek, haksız rekabetin tespitini, davalıların müvekkilinin soyadı olan … ismini kullanarak yarattığı haksız rekabetin men’i ile rekabetin durdurulmasını, haksız rekabet sonucu doğan maddi durumun ortadan kaldırılması yolunda tüm levha, pano vs. gibi bu ismi içeren tanıtım malzemelerinin toplatılması ve imhasını, kararın ilanını talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar vekili, müvekkili …’in işletme ile resmi bağı bulunmadığını, davacı ile müvekkili … ‘ın yıllar önce ortaklık kurarak işlettikleri dükkanı davacının 2000 yılında ..’ın oğlu …’e devrettiğini, …’ın bu işyerini 4 yıl işlettikten sonra müvekkili …’a devrettiğini, 2004 yılından bu yana müvekkili …’ın bu işletmeyi kendi adına vergi sicil kaydı ve … unvanı ile işlettiğini, kayden ortak olmayan davacının 2010 yılında bu ortaklıktan ayrıldıktan sonra bir daha sarraflık yapmayacağını müvekkillerine söylediğini savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, dava konusu işyerinin “…” olarak … adına ticaret sicilinde kayıtlı olduğu, TPE’den gelen işlem dosyasına göre “…” ibareli markanın davalı adına 12/07/2010 tarihinden itibaren tescilli olduğu, ticaret unvanından … isminin silinmesi için dava açılmadığı sürece ve davalı … adına kayıtlı … markası iptal edilmediği sürece haksız rekabetin tespiti, önlenmesi ve vs. taleplerin dinlenemeyeceği, işletme ve marka … adına kayıtlı olduğundan diğer davalıya husumet yöneltilemeyeceği gerekçesiyle davalı … hakkındaki davanın husumetten, davalı … hakkındaki davanın esastan reddine karar verilmiştir.


Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 03,15 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 13.06.013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay