“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 08/12/2011 tarih ve 2010/204-2011/240 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı TPE vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, davalının … ‘daki tescili esas alınarak WIPO’da yapılan uluslararası tescile dayanarak TPE nezdinde Madrid Protokolü hükümlerine göre 12. sınıfa dahil ürünleri içeren “… ” ibareli marka tescil başvurusunda bulunduğunu, başvurunun Resmî Marka Bülteni’nde ilânı üzerine davacının “… ” ibareli tanınmış markalarını mesnet göstererek, iltibas ve tanınmışlık vakıalarına dayalı olarak itiraz ettiğini, davacının itirazlarının önce … Dairesi ve nihaî olarak da YİDK tarafından reddedildiğini ileri sürerek, TPE YİDK’nın ilgili kararının iptaline ve davalı adına tescilli markanın hükümsüzlüğü ile sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalıların İddia ve Görüşleri


Davalı TPE vekili, kurum işlem ve kararlarının hukuka uygun olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.


Diğer davalı, yargılamaya katılmamış, davaya cevap vermemiştir.

Yerel Mahkeme  Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, başvuru kapsamında yer alan 12. sınıf ürünlerin tamamının davacı markalarının kapsamında aynen yer aldığı, yani aynı tür olduğu, taraf markalarındaki işaretlerin benzer bulunduğu, davacının 556 sayılı KHK’nın 8/4. maddesi hükmüne dayanarak da davalı başvurusunun tesciline itiraz edebileceği, davalı kurum kararının ve anılan karara istinaden gerçekleştirilen tescilin 12. sınıf ürünler bakımından hukuka uygun bulunmadığı gerekçesiyle, davanın kabulüne, TPE YİDK’nın 2010/M-4054 sayılı kararının iptaline, davalı adına tescilli ilgili markanın hükümsüzlüğü ile sicilden terkinine karar verilmiştir.
Kararı davalı TPE vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı TPE vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı TPE vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 03,15 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalı TPE’den alınmasına, 12.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay