“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … 1. FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verilen 15.03.2012 tarih ve 2011/250-2012/66 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin ‘…’ ibaresini 1967 yılından itibaren ticaret unvanı olarak kullandığını, ayrıca aynı ibareyi 39 ve 42. sınıfta 1998/013507 no ile marka olarak tescil ettirdiğini, davalının ise davacının tescilli marka ve logosunu ticaret unvanında ve markasında kullandığını, bu durumun haksız rekabet ve marka hakkına tecavüz teşkil ettiğini ileri sürerek, davalının markasının hükümsüzlüğünü, sicilden terkinini, ticaret unvanından ‘…’ ibaresinin ve logosunun çıkartılmasını, davalının tabela, tanıtım vasıtalarından anılan ibarenin silinmesini, müvekkilinin tescilli markasını kullanması nedeniyle 5.000 TL maddi ve 5.000 TL manevi tazminatın tahsilini, yine davalının, davacı adına tescilli marka ve logoyu haksız ve kötü niyetle kullanması ve marka itibarının tazmini için 5.000 TL tazminatın davalıdan tahsilini, hükmün ilanını talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, müvekkilinin 2001/13013 nolu 11, 19 ve 21. sınıflarda tescilli markasının bulunduğunu, faaliyet alanlarının ve sınıfların farklı olduğunu, kullanımının markaya dayandığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, Dairemiz bozma ilamına uyularak, iddia, savunma ve dosya kapsamına göre, tarafların iştigal konularının benzer olduğu, davacı markasının tanınmış marka olduğu, her iki taraf ticari ünvanının ayırt edici ve baskın unsurunun … ibaresinden oluştuğu, bu sebeple iltibasa neden olacağı gerekçesiyle davacının ticaret ünvanından terkini talebinin kabulü ile davalının ticari ünvanındaki martı ibaresinin terkinine, tescilli marka veya ticari ünvanın kullanımının marka haklarına veya ticari ünvanına tecavüz , maddi manevi tazminat ve ilan talebi bozma kapsamı dışında kaldığından bu konularda yeniden hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verilmiştir.


Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 03,15 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 12.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay