“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İSTANBUL 4.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 11/06/2013
NUMARASI : 2011/124-2013/101

Taraflar arasında görülen davada İstanbul 4.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 11/06/2013 tarih ve 2011/124-2013/101 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davalılar U.. A.. ile P.. Ş.. vekili tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 02/12/2014 günü başkaca gelen olmadığı yoklama ile anlaşılıp hazır bulunan davacı vekili Av. M..A..ve davalılardan U..San. Tic. T.A.Ş vekili Av. B.. K.. dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin “TEFLON” markasının sahibi olduğunu, markanın 1938 yılından bu yana kullanıldığını, TPE nezdinde de 1987 yılından beri tescilli bulunduğunu, TEFLON markasının tanınmış marka olduğunu, diğer sınıflarda da koruma sağladığını, davalıların ise müvekkiline ait bu markayı “CİF TEFLON SÜNGERİ” ibaresi ile izinsiz olarak kullandığını ileri sürerek, davalılarca müvekkilinin marka hakkına tecavüzün ve haksız rekabetin tespitini, önlenmesini, 15.000 TL maddi tazminatın, yoksun kalınan kazanç hesabında mahkemece eklenecek makul bir payın, markanın itibarının zarara uğraması nedeniyle 40.000 TL tazminatın ve 40.000 TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren reeskont faiz ile birlikte davalılardan müteselsilen tahsilini, hüküm özetinin ilanını talep ve dava etmiş, 25/01/2012 havale tarihli ıslah dilekçesi ile maddi tazminat talebini 50.000 TL’ye yükseltmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalılar vekilleri, davanın reddini savunmuştur.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, her ne kadar L..E.. Temizlik A.Ş’ye husumet yöneltilmişse de bu şirketin dava tarihinden önce davalılardan U. A.Ş. ile birleştiği, hukuken mevcut olmayan bir tüzel kişiye karşı dava açılamayacağı, açılmış ise esasa dair karar verilemeyeceği, davacının TEFLON markasının ayırt edicilik derecesinin yüksek oluşu, tanınmışlık derecesi karşısında, TEFLON ibaresinin bulaşık süngerleri emtiasında da kullanılması durumunda, davacının markasının tanınmışlığından haksız yararlanmanın söz konusu olacağı, ayırt ediciliğinin zedeleneceği ve itibarının bundan zarar göreceği, bu markanın jenerik (yaygın bir ad) ad haline geldiği iddiasının doğru olmadığı gibi bu davada sonuca etkisinin de bulunmadığı, hükümsüzlük davasına konu edilmeyen yaygın ad haline gelme hususunun, marka hakkına tecavüz davasında savunma olarak kabulünün mümkün olmadığı, bu kullanımın 556 Sayılı KHK’nın 12. maddesi anlamında hukuka uygun bir kullanım niteliğinde olduğunun da söylenemeyeceği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, davalı L.. E. Temizlik A.Ş. yönünden esasa dair bir karar verilmesine yer olmadığına, diğer davalıların eylemlerinin davacının maka hakkına tecavüz ve haksız rekabet oluşturduğunun tespitine, durdurulmasına, tekrarının önlenmesine, takdiren (2.785,41) TL maddi tazminat ile 10.000 TL. itibar tazminatının ve 10.000 TL. manevi tazminatın dava tarihinden itibaren reeskont faizi ile birlikte bu davalılardan müteselsilen tahsiline, hüküm özetinin ilanına karar verilmiştir.


Kararı, davalılar U.. A.Ş. vekili ile … Ltd. Şti. vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı U.. A.Ş. vekili ile davalı … Ltd. Şti. vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine karar verilmesi gerekmiştir.


2- 556 Sayılı KHK.’nın 68. maddesi uyarınca, marka hakkına tecavüz eden tarafından markanın kötü veya uygun olmayan bir şekilde kullanılması sonucunda, markanın itibarı zarara uğrarsa, marka sahibi bu nedenle, ayrıca tazminat isteyebilir.


Somut uyuşmazlıkta davacının tescilli ve tanınmış “Teflon” markası, davalılara ait tanınmış “Cif” markası ile birlikte, kendi üretimleri olan bulaşık süngerleri üzerinde, “Teflon Süngeri” ibaresiyle kullanılmıştır. Davalıların bu kullanımının yukarıda anılan 68. madde hükmünde belirtilen şekilde, markanın kötü veya uygun olmayan bir kullanımı olarak kabul edilemez.


O halde mahkemece, davacının itibar tazminatı talebinin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçelerle (10.000) TL. itibar tazminatının davalılar U. A.Ş. ile ..Ltd. Şti.’nden tahsiline karar verilmesi doğru olmamış, kararın bu nedenle mümeyyiz davalılar yararına bozulması gerekmiştir.


SONUÇ:

Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı U..A.Ş. vekili ile davalı .. Ltd. Şti. vekilinin yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı Unilever A.Ş. vekili ile davalı P.. Ltd. Şti. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın mümeyyiz davalılar yararına BOZULMASINA, takdir olunan 1.100 TL duruşma vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı U.. San. ve Tic. Türk A.Ş’ye verilmesine, ödedikleri temyiz peşin harcın istekleri halinde temyiz edenlere iadesine, 04/12/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.