“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 3. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 21.02.2012 tarih ve 2010/86-2012/63 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı TPE vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin tanınmış markası …ve … esas unsurlu markalarının tescilli bulunduğunu, davalı şirketin … ibareli marka başvurusunda bulunduğunu, müvekkilinin başvuruya itiraz ettiğini, itirazının davalı TPE tarafından reddedildiğini, markaların benzediğini, iltibasa neden olacağını müvekkilinin markasının tanınmış olmasından dolayı davalı markasının farklı sınıflarda da tescil edilemeyeceğini ileri sürerek, davalı TPE YİDK’nın 23.02.2010 tarih ve 2010/M-439 kararının iptalini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı TPE vekili, markaların bütününde bıraktığı izlenimlerin farklı olduğunu, karıştırılma ihtimalinin bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Davalı şirket vekili, müvekkili markasının Dünya’nın değişik ülkelerinde tescil edildiğini, davacı markasındaki … ibarenin başka markalarda da kullanıldığını, markaların benzemediği gibi mal ve hizmetlerin aynı veya benzer alıcı çevresine hitap etmediğini savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece iddia, savunma ve tüm kanıtlara göre, davalı marka başvurusu ile davacı markaları mal ve hizmetlerinin aynı tür veya benzer olduğu, davacının 2003/11909, 2006/24956 numaralı … asıl unsurlu ve 2003/21955 ve 2006/17433 numaralı … tek unsurlu markalarının davalının başvurusu ile KHK’nın 8/1-b anlamında benzediği, ortalama tüketici nezdinde davacı ile davalı şirketin ticari, ekonomk bağlantı içinde bulunduğunu yanılgısına yol açacak derecede iltibas ihtimali bulunduğu gerekçesiyle, davalı TPE YİDK’nın 2010/M-439 sayılı kararının iptaline karar verilmiştir.


Kararı, davalı TPE vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı TPE vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı TPE vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 03,15 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalı TPE’den alınmasına, 18.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay