“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 26.04.2012 tarih ve 2010/1007-2012/231 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin sektöründe dünyaca tanınmış olan “..” markasının sahibi olduğunu, markasını TPE nezdinde de 1995 yılında tescil ettirdiğini, ancak davalı adına kayıtlı olan 2002/25895 sayılı “…”, 2008/41541 sayılı “…” ve 2008/48294 sayılı “…” markalar ile kendi markalarının gerek görsel gerekse işitsel olarak ayırt edilemeyecek kadar benzer bulunduğunu, davalının kötüniyetli bu kullanımının aynı emtiayı kapsadığını ve iltibas tehlikesi yarattığını ileri sürerek bu markaların hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davalı tarafa ait 2002-25895, 2008-41541 ve 2008-48294 sayılı markaların hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmiştir.


Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 03,15 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 24.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay