“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : 1.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR

Taraflar arasında görülen davada İstanbul Anadolu 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk (Kartal Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk) Mahkemesi’nce verilen 19.07.2012 tarih ve 2009/191-2012/257 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkili şirketin tıbbi hizmetler sektöründe faaliyet gösterdiğini, davalının 07/05/2002 tarihinde 2002 10689 numaralı “MEDİCENNA HASTANESİ” markasını kendi adına tescil ettirdiğini, ancak davalının bu markayı 44. sınıfta hiç kullanmadığını, kullanmadığı halde bu markaya dayanarak müvekkilinin TPE nezdindeki başvurularına itiraz ettiğini, bu nedenle müvekkilinin başvurusunun kısmen reddedildiğini ileri sürerek, davalının tescilli markasının tescil edildiği tüm sınıflarda özellikle de 44. sınıftaki tıbbi hizmetlerde kullanmadığından 556 sayılı KHK’nın 14. ve 42/1-c maddeleri gereği davalı adına tescilli 2002 10689 numaralı “MEDİCENNA HASTANESİ” ibareli markanın hükümsüzlüğüne, sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davacı şirketin sadece tıp sektöründe çalışmasının marka iptaline yetmeyeceğini, müvekkilinin aynı sektörde faaliyet gösterdiğini, dava konusu markanın hükümsüzlüğü için davacının herhangi bir hukuki dayanağının bulunmadığını, müvekkilinin “Medicana” ve “Medikana” ibareli markalarının da sahibi olduğunu, dava konusu markanın kadın hastalıkları ve doğum kliniğinin ismi olarak kullanıldığını, 5 yılı aşkın süredir tıbbi broşür yayın ve tanıtımların bu isimle yapıldığını, ayrıca dava dışı başka bir kurumla imzalanan inhisari olmayan lisans sözleşmesi gereği müvekkilinin izni ile bu markanın işletme adı olarak da kullanıldığını, haksız açılan davayı kabul etmediklerini, usul yönünden ve esastan reddine karar verilmesini talep ettiklerini beyan etmiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, davalı şirketin 2002-10689 numaralı “MEDİCENNA HASTANESİ” ibareli markanın 44. sınıf bakımından ciddi bir şekilde kullanıldığı ancak 05 ve 10. sınıflar bakımından tescil edildiklerinden bu yana ve haklı neden olmaksızın 5 yılı aşkın süredir kullanmaması nedeniyle, 556 sayılı KHK’nın 14-42/1(c) ve 42/2 maddeleri kapsamında hükümsüzlüğe ilişkin yasal koşulların gerçekleştiği anlaşılmış, bu nedenle davanın kısmen kabul ve kısmen reddi ile davalı adına tescilli 2002/10689 numaralı “MEDİCENNA HASTANESİ” ibareli markanın tescil edildiği 05 ve 10. Sınıflar bakımından 556 sayılı KHK’nın 14, 42/c maddeleri gereğince kısmen hükümsüzlüğüne, sicilden terkinine, 44. Sınıf bakımından hükümsüzlük isteminin ise reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

 Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 03,15 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 09.12.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay