“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : 2.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada İstanbul 2.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 18.10.2011 tarih ve 2009/163-2011/170 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacının İddia ve Görüşleri


Davacı vekili, müvekkilinin tanınmış “Uno” ibareli markalarının bulunduğunu, davalının da “Unoduetre” markasını 29, 30 ve 43. sınıflarda 2004/04410 sayı ile adına tescil ettirdiğini, müvekkili markaları ile dava konusu markanın karıştırılma ihtimalinin bulunduğunu, davalının müvekkili markasının tanınmışlığından haksız yarar sağlayacağını, markalarının ayırdedici karakterinin zedeleneceğini ileri sürerek davalı adına tescilli 2004/04410 sayılı “Unoduetre” markasının hükümsüzlüğü ile sicilden terkinini talep ve dava etmiştir.

Davalının İddia ve Görüşleri


Davalı vekili, davacı markalarının tanınmışlık vasfının bulunmadığını, taraf markalarının ayrı mal ve hizmetlerde tescil edildiğini, “Unoduetre” şeklindeki markanın davacı markalarına benzemediğini, iltibas tehlikesinin oluşmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkeme Kararı


Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; davacının markasının “Uno+şekil”den oluştuğu, “Uno” ibaresi ile bilindiği, yardımcı unsur olan şeklin geri planda kaldığı, benzerlik sebebiyle davalı markasını gören müşterinin bunun davacının yeni ürünü olduğunu düşüneceği, böylece davalının davacı markasının bilinirliğinden haksız yararlanacağı, taraf markalarının gıda sektöründe tescil edildiği, davacının “Uno” markasının tanınmış olduğu, davalının kötüniyetinin bulunduğu gerekçesiyle davanın kabulüne, davalı adına tescilli 2004/04410 sayılı “Unoduetre” markasının hükümsüzlüğü ile sicilden terkinine karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Yargıtay Kararı


Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.


SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 03,15 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 09.12.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak-Yargıtay